دستورالعمل اقدامات بهداشتي در بيمارستان هاي بستري كننده

 

دستورالعمل اقدامات بهداشتي در بيمارستان هاي بستري كننده
بيماران مشكوك به التور
به منظور پيشگيري از انتقال بيماري

مقدمه :

عليرغم پيشرفت هاي چشمگيري كه د رابطه با مسائل بهداشتي در دهه هاي اخير در كشورهاي در حال توسعه بويژه در كشور ما، متاسفانه هنوز هم مسئله بيماريهاي عفوني نظير بيماريهاي روده اي و از جمله التور بطور كامل حل نشده است.

نقش عوامل محيطي نظير آب و فاضلاب ، مواد زائد جامد ، مواد غذايي ، مسكن و ..... در اين مورد انكار ناپذير مي باشد. تامين آب سالم و كافي براي عموم مردم ، وجود شبكه هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب ، دفع بهداشتي مواد زائد جامد ، رعايت بهداشت مواد غذايي در مراحل مختلف تهيه ، نگهداري ، توليد ، توزيع و مصرف ، رعايت بهداشت محيط و ارتقاي آگاهي ، نگرش و عملكرد عموم مردم نسبت به رعايت مسائل بهداشتي از مواردي است كه اگر تحقق يابد تا حد زيادي زمينه بروز و شيوع چنين بيماريهايي از بين خواهد رفت . لكن خواه ناخواه امروزه سيستم بهداشت و درمان كشور ما با چنين معضلي روبرو بوده و براي كنترل آن بايستي آمادگي لازم در واحدهاي بهداشتي و درماني ايجاد شود .

از آنجاكه بيمارستانها از واحد هاي درماني مورد استفاده جهت درمان بيماران التور مي باشند ، رعايت و اجراي اقدامات بهداشتي لازم جهت كنترل شيوع بيماري در محل بستري شدن آنها و نيز در جامعه از اهميت فراواني برخوردار است . كه عدم اجراي كليه مفاد آن مي تواند سلامتي كليه كاركنان بيمارستان ، بيماران بستري و مراجعين و در نهايت مردم جامعه را به خطر اندازد .

دستورالعمل ذيل برگرفته از بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت و در جهت اطلاع و اجرا در سطح بيمارستان ها در مواقع لازم تهيه شده است . اميد است ضمن انتخاب نيروي انساني لازم و آموزش هاي مناسب و تهيه امكانات مورد نياز در صورت ضرورت بتوان بر اساس دستورالعمل اقدامات مقتضي را انجام داد .

دستورالعمل اقدامات بهداشتي در بيمارستانهاي بستري كننده بيماران مشكوك به التور

1- البسه بيماران مشكوك به التور :

قرار دادن البسه بيمار در يك كيسه متقالي يا كرباسي و ضد عفوني آنها در يك بشكه دويست ليتري محتوي مقدار كافي محلول 5 در هزار هالاميد بمدت يك ساعت

2- گند زدايي مستراحها، مدفوع و استفراغ با شير آهك 20% و يا محلول كرئولين با غلظت 5% و با استفاده از سمپاش ها و يا آب پاش هاي معمولي:

براي تهيه 60 ليتر كرئولين 5 درصد بايستي 10 ليتر كرئولين 30% با 50 ليتر آب مخلوط نمائيم. و يا از فرمول K/C× L= P استفاده كنيم كه در آن L مقدار محلول 5% برحسب ليتر ، P درصد كرئولين موجود، C غلظت مورد نياز كه در اينجا 5% مي باشد و K مقدار كرئولين موجود بر حسب ليتر مي باشند.

3- گندزدايي اطاقها و راهروهاي بيمارستان بطور مرتب با محلول 5 در هزار هالاميد

4- ايجاد حوضچه ضدعفوني كفش در محل ورود به بخش و پركردن آن با محلول غليظ پركلرين و يا قراردادن گوني چتايي آغشته به پركلرين غليظ به تعداد مناسب بطوريكه افراد وارد شده بناچار چند قدم روي آنها حركت نمايند.

5- اقدامات مربوط به آشپزخانه:

الف – شستشو و ضد عفوني جداگانه ظروف بيماران در محلولppm 100-50 پركلرين

ب – سوزاندن پس مانده غذاي بيماران در زباله سوز و يا گند زدايي آنها با كرئولين 5% و يا شير آهك 20% و دفن آنها.

ج- عدم استفاده از مصرف ميوه و سبزيجات خام در حد امكان و يا سالمسازي كامل آنها قبل از استفاده.

د – رعايت موازين بهداشتي در تهيه ، انبار و پخت و پز مواد غذايي.

هـ- نصب توري سيمي بر روي كليه درب ها و پنجره هاي باز شونده و جلو گيري از ريخت و پاش مواد غذايي در داخل آشپزخانه بمنظور جلوگيري از رشد و تكثير حشرات و جوندگان و طعمه گذاري و سمپاشي در صورت نياز.

و – عدم نگهداري غذاي روزانه براي استفاده در روز بعد

ز - جلوگيري از ورود بيماران به محوطه آشپزخانه .

ح – جلوگيري از ورود گربه به آشپزخانه .

ط – وجود كارت معاينه پزشكي براي كليه كادر آشپزخانه و مسئولين سرو غذا .

6- دفع زباله در محوطه بيمارستان :

زباله هاي عفوني و غير عفوني را بر اساس دستورالعمل هاي موجود تفكيك نموده ، زباله هاي عفوني را در صورت وجود و فعال بودن زباله سوز بيمارستان سوزانده و در غير اينصورت بطور جداگانه به ماشينهاي ويژه اي كه صرفا به اين منظور اختصاص يافته اند ، تحويل گردد.

7- آب آشاميدني بيمارستان :

درصورت تامين آب اشاميدني بيمارستان از شبكه شهري و وجود كلر باقيمانده در حد استاندارد ( 8/0-2/0 پي پي ام ) نيازي به گندزدايي آب آشاميدني نيست و در غير اينصورت بايستي آب آشاميدني گندزدايي شده و كلر باقيمانده در حد مطلوب وجود داشته باشد.

8- ضد عفوني اتومبيلها و آمبولانس ها:

ضد عفوني اتومبيلهائيكه براي حمل بيماران مشكوك و يا انتقال زباله بكار ميروند با استفاده از محلول 5 در هزار هالاميد بطوريكه تما م قسمتهاي داخلي ، درب و دستگيره اتومبيل با محلول آغشتگي پيدا كند.

9- تدفين اجساد :

الف – مسدود نمودن كليه منافذ جسد با پنبه.

ب – قرار دادن جسد به مدت 10 دقيقه در محلول غليظ پركلرين ( 100 گرم پركلرين 60% در يك متر مكعب آب)

ج – غسل دادن با آب كلر دار

د- پيچيد ن جسد در كفن آغشته به محلول پركلرين يا محلول 2% فنل يا كروزول

هـ – حمل جسد به آمبولانس مخصوص

توجه :

از تحويل جنازه بيمار فوت شده قبل از ضد عفوني ، غسل و كفن طبق دستورالعمل فوق به اطرافيان متوفي، جدا خودداري گردد.

غسال بايد بمنظور جلوگيري از آلودگي خود و محيط كليه نكات بهداشتي زير را رعايت نمايد :

* داشتن لباس كار نايلوني مخصوص ، دستكش پلاستيكي و چكمه لاستيكي و ماسك

* ضد عفوني لباس هاي كار با محلول پركلرين غليظ ( 100 گرم پركلرين 60% در يك متر مكعب آب ) يا هالاميد 10 در هزار ، پس از اتمام كار

* حمام كردن پس از اتمام غسل با استفاده از آب گرم و صابون

* تعويض كليه لباسهاي كار قبل از خروج از غسالخانه و خودداري از بردن لباس هاي كار به منزل

* مراجعه فوري به پزشك در صورت احساس هرگونه ناراحتي

* بايد توجه داشت ساختمان غسالخانه طوري باشد كه از ورود مگس به داخل ساختمان جلوگيري بعمل آمده و كف و ديوارهاي آن هر روز با هالاميد 5 درهزار گندزدايي شود.

* فاضلاب غسالخانه پس از ضد عفوني دفع گردد.

 

 بهداشت محیط