آشنایی با گروه
 

عملکرد سال 85 ( پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر )

مقدمه ( فلسفه وجودی و اهمیت گروه )

گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها يكي از گروههاي كارشناسي مركز بهداشت استان است كه در زمينه چگونگي الگوي توزيع (Distribution) بيماريهاي شايع استان از نظر اتيولوژي، توزيع مكاني، توزيع زماني، بار بيماري (Burden of Disease) و عوامل مؤثر در الگوي مزبور (Determinants) بررسي و مطالعه نموده و جايگاه اپيدميولوژيك آنها را در چهارچوب قياس منطقه‌اي و ناحيه‌اي از نظر اسپوراديك، آندميك و اپيدميك بودن بيماري تعيين و تبيين مي‌نمايد و براساس نتايج بدست آمده تدابير و تمهيدات پيشگيرانه مناسب را در سطوح مختلف از سطح پيشگيري ابتدايي (Elementary) تا سطح بازتواني (Rehabilitation) اتخاذ و عملي مي‌نمايد تا بتواند به عنوان عضوي از ساختار اجرايي مركز بهداشت استان هماهنگ و همپا با ساير اعضا در تحقق اهداف بهداشتي كشور در زمينه‌هاي موقعيت‌شناسي (Situation Diagnosis) كنترل (Control) حذف (Elimination) ريشه‌كني (Eradication) بيماري‌ها و ساير مشكلات بهداشتي تلاش نمايد و به اين ترتيب نقش و وظيفه خود را در تامين زندگي سالم و شاداب و همچنين حفظ و ارتقاي سطح سلامتي آحاد مردم با احساس مسئوليت و علاقمندي ايفا و عملي نمايد.

دور نما :تأمين و ارتقاء سلامت جسمی ، روانی ، اجتماعی و معنوی عموم جامعه از طريق جلب مشاركت جامعه و توانمند سازي آنان براي بهبود شيوه زندگي خويش ، كنترل بيماريهاي مهم و عوامل محيطي

رسالت :

تطبيق برنامه‌هاي كنترل و مراقبت بيماري‌هاي اعلام شده از طرف وزارت متبوعه با شرايط استاني و نظارت بر اجرای آنها

ايجاد بستري مناسب براي ارتقاء مهارت هاي شغلي و شخصي كاركنان براي بهبود برنامه‌هاي مراقبت

ايجاد بستري مناسب براي تحقيقات و آموزشهاي كاربردي

ارزشها :

1- كرامت انساني 2-رضايت مشتري 3-مهارت فردي 4-مشاركت جمعي

هدف كلي :

تأمين و ارتقاء سلامت جامعه با برقراري نظام مراقبت پویا ( Dynamic Surveillance ) بيماري‌ها در استان

اهداف اختصاصی

برقراري نظام مراقبت بيماريها

بيماريابي، كنترل، حذف و ريشه‌كني بيماري‌هاي نظام مراقبت

افزايش آگاهي مردم، پرسنل و افراد در معرض خطر در مورد عوامل خطر و بيماري زا

تأمين سلامت جامعه از طريق جلب مشاركت ساير سازمان‌هاي ذي‌دخيل

برنامه‌ريزي ، سازماندهي و هدايت اجرايي برنامه‌هاي كنترل بيماريها در سطح استان

استراتژی‌ها :

طراحي برنامه‌هاي لازم براي شناخت وضعيت اپيدميولوژيك بيماريها در استان

برنامه‌ريزي براي هدايت، اجرا و پايش نظام مراقبت بيماري‌ها

ايجاد زمينه‌هاي همكاري بين بخشي و برون بخشي

آموزش مردم، كاركنان و افراد در معرض خطر در ارتباط با عوامل خطر و بيماريزا

فرايندهاي گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

الف) بيماريهاي واگير

1- يمنسازي و زنجيره سرد

2- كنترل و مراقبت بيماري ديفتري

3- كنترل و مراقبت بيماري كزاز

4- كنترل و مراقبت بيماري سياه سرفه

5- كنترل و مراقبت بيماري فلج اطفال

6- كنترل و مراقبت بيماري سرخك و سرخجه مادرزادي

7- كنترل و مراقبت بيماري مننژيت

8- كنترل و مراقبت بيماري آنفلوانزا

9- كنترل و مراقبت بيماري بوتوليسم

10- كنترل و مراقبت بيماري التور و وبا

11- كنترل و مراقبت بيماري اسهال خوني

12- كنترل و مراقبت بيماري تيفوئيد

13- كنترل و مراقبت عفونت HIV و ايدز

14- كنترل و مراقبت بيماريهاي منتقله جنسي

15- كنترل و مراقبت بيماري هپاتيت B و C

16- كنترل و مراقبت بيماري سل

17- كنترل و مراقبت بيماري جذام

18- كنترل و مراقبت بيماري مالاريا

19- كنترل و مراقبت بيماري پديكولوز

20- كنترل و مراقبت بيماريهاي مشترك انسان و حيوان شامل :

21- كنترل و مراقبت بيماري ليشمانيوز جلدي

22- كنترل و مراقبت بيماري ليشمانيوز احشايي

23- كنترل و مراقبت بيماري هاري

24- كنترل و مراقبت بيماري تب مالت

25- كنترل و مراقبت بيماري كيست هيداتيك

26- كنترل و مراقبت بيماري تب راجعه

27- كنترل و مراقبت بيماريهاي تب‌ خونريزي دهنده

28- كنترل و مراقبت بيماري توكسوپلاسموز

29- كنترل و مراقبت بيماري سياه زخم

30- كنترل و مراقبت بيماري جنون گاوي

31- كنترل و مراقبت بيماري عقرب و مارگزيدگي

ب) بيماريهاي غيرواگير

1- بيماريابي بيماريهاي غيرواگير

2- ثبت و گزارش موارد سرطاني

3- كنترل و مراقبت بيماري آسم

4- كنترل و مراقبت بيماري فشارخون بالا

5- كنترل و مراقبت بيماري ديابت

6- كنترل و مراقبت بيماري كم‌كاري مادرزادي تيروييد

7- پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي قلبي عروقي

8- كنترل و مراقبت بيماريهاي رواني

9- كنترل و مراقبت بيماري آنژين استرپتوككي

10- كنترل و مراقبت بيماري تالاسمي

11- كنترل و مراقبت سوانح و حوادث

ج) فرايندهاي مديريتي

1- ثبت و طبقه بندي علتي مرگ و مير

2- مراقبت روستاهاي سياري

3- قرنطينه مبادي ورودي و خروجي

4- كنترل و كاهش اثرات بلايا

5- ثبت و گزارش برنامه‌هاي آموزشي

شاخص هاي عمده گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها

پوشش ايمنسازي

ميزان بروز و شيوع بيماري هاي واگير

ميزان بروز و شيوع بيماري‌هاي غير واگير

ميزان كشندگي بيماري‌ها

ميزان اختصاصي مرگ ناشي از بيماري‌ها

نسبت مراقبت بيماري‌ها به مورد انتظار

ميزان بهبودي

در راستاي دستيابي به اهداف ذكر شده، گروه كارشناسان پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز فعاليتهاي خود را معطوف به ارتقاي نظام مراقبت بيماريها نموده است كه اين فعاليتها را در زمينه‌هاي كلي زير به اطلاع مي‌رساند:

فعاليتهاي اجرايي و جاري گروه

فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي

برنامه های اجرايي

تدوين برنامه عملياتي ساليانه براي تمام بيماريهاي داراي برنامه كشوري مراقبت در سال 85 و اجرايي نمودن آن

پايش و ارزشيابي فرايندهاي گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها در ستاد شهرستانها، مراكز بهداشتي درماني و خانه‌هاي بهداشت

الف) بيماريهاي واگير

ایمنسازی کلیه کودکان زیر یکسال

ایمنسازی کلیه کودکان 6-1 ساله

ایمنسازی کلیه زنان و مردان بالای 15 سال

ایمنسازی کلیه افراد در معرض خطر

تامین واکسن مورد نیاز

حفظ زنجیره سرما

مراقبت بیماریهای هدف ایمنسازی، روده ای، مننژیت مننگوکوکسی و آنفلوانزا

برقراری نظام مراقبت بیماریهای هدف ایمنسازی، روده ای، مننژیت مننگوکوکسی و آنفلوانزا

برقراری نظام مراقبت افراد مورد تماس بیماریهای هدف ایمنسازی، روده ای و مننژیت مننگوکوکسی

برقراری نظام مراقبت افراد در معرض خطر بیماریهای هدف ایمنسازی، روده ای و مننژیت مننگوکوکسی

برقراری خط ( HOTLINE 09686) براي مشاوره بيماريهاي رفتاري و ايدز

بکارگیری دو نفر مشاور برای انجام مشاوره تلفنی در مراکز مشاوره ی بیماریهای رفتاری استان

اجرای برنامه رادیویی، نمایش فیلم و چاپ مقاله در روزنامه محلی

تشكيل کمیته‌های برنامه‌ریزی و هماهنگی برون بخشی و درون بخشی

برگزاری مسابقات ورزشی و پياده‌روي

برگزاری مسابقات نقاشی و مقاله نویسی

برپایی چادرهای اطلاع رسانی ایدز و نمایشگاه

به صدا درآوردن زنگ مدارس و قرائت بیانیه

برگزاری کارناوالهای بهداشتی

اجرای بررسی LEC (معاینه بیماران جذامی و اطرافیان آنها) در شهرستانهای اهر و کلیبر

همکاری در تجهیز و راه اندازی بخش بستری بیماران مقاوم درمان سلی در بیمارستان سینا

تهیه و توزیع ست رومیزی برای قدردانی از پزشکان شاغل در بخش خصوصی از بابت همکاری که در بیماریابی سل داشته اند

بررسی اطرافیان بیماران سلی طی شناسایی شده در طی سالهای 1381الی 1384 در شهرستانهای مرند ، اهر، سراب و تبریز

بیماریابی مداخله ای برای بیماری سل در شهرستان بستان آباد و مراغه

بازدید از آزمایشگاههای سل شهرستانهای تابعه با همکاری مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی تبریز

همکاری با مرکز مدیریت بیماریها در خصوص نظارت برنامه سل در استانهای کل کشور به استناد چک‌لیست نظارتی ارائه شده

کنترل و مراقبت بیماریهای مشترک انسان و حیوان

اجراي روز ملي بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان

ارسال راهنمای جدید نظام مراقبت عفونتهای بیمارستانی به کلیه شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها ، مراکز آموزشی و درمانی ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی و وابسته به سایر سازمانها.

توزيع راهنمای جدید مقررات بین‌المللی بهداشتی (بازنگری 2005) به تمامی شبکه های بهداشت و درمان و پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی تحت پوشش

ارسال راهنمای جدید تشخیص آزمایشگاهی بیماريهای واگیر در ایران، به کلیه شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها

اجرای طرح دیده‌وری بررسی ایدز و هپاتیت B در آرایشگران مرد و زن فعال در استان

برگزاری جلسه مشترک شورای سلامت زندانهای استان با مشارکت اداره کل امور زندانهای استان، شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها و مدیریت زندانهای شهرستانها.

برگزاری همایش انجمن بیماران کبدی در مرکز بهداشت استان

توزیع کتابچه راهنمای بیماران مبتلا به هپاتیت C در بین شهرستانها

توزیع کتابچه راهنمای سلامتی در مسافرتهای بین المللی و خارج از کشور در بین کلیه شهرستانها.

هماهنگی بازدید کارشناسان استانی از زندان تبریز و همراهی آنها.

تهیه و تنظیم صورتجلسات و ارسال به اعضاء و گروههای مربوطه و پیگیری مفاد آنها.

ارسال خلاصه اخبار مراقبت به نشریه اخبار مراقبت مرکز مدیریت بیماریها

ب) بيماريهاي غيرواگير

تدوين و نهايي نمودن برنامه كشوري پيشگيري و كنترل بيماريهاي قلبي‌عروقي استان

شناسايي افراد بالاي 30 سال مبتلا به فشارخون بالا و ديابت در طي فاز غربالگري

تحت مراقبت قراردادن بيماران مبتلا به فشارخون بالا و ديابت

بررسي و پيشگيري عوارض فشار خون بالا و ديابت روي بيماران

پوشش 80% آزمايشگاه‌هاي پاتولوژي جهت جمع‌آوري موارد مثبت سرطاني

وارد نمودن حدود 3800 مورد مثبت سرطاني جمع‌آوري شده در برنامه كشوري ثبت سرطان

مراقبت زوجین ناقل تالاسمی از نظر تنظیم خانواده و انجام آزمایشات تشخیص قبل از تولد

غربالگری متقاضیان ازدواج از نظر تالاسمی مینور و انجام مشاوره ژنتیک

تشکیل جلسات کمیته پیشگیری از بیماریهای مادرزادی در سطح اول

غربالگري و مراقبت كم‌كاري مادرزادي تيروييد در نوزادان حدود 18000 در ششماهه دوم سال

درمان سریع و مناسب بیماران شناسایی شده كم‌كاري مادرزادي تيروييد به منظور کنترل بیماری و جلوگیری از بروز عوارض

بهبود نظام اطلاعات و گزارش دهی بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید

تشکیل بانک اطلاعاتی بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید

کمک به تامین حداقل استاندارد بهداشتی درمانی مراقبت از بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید و عوارض آن

کمک به توسعه آزمایشگاه های رفرانس برای کنترل کیفی آزمایشهای مربوط به بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید

تعیین آزمایشگاه منتخب برنامه در هر شهرستان برای انجام آزمایش تایید تشخیص و آزمایش های پیگیری بیماری

پشتیبانی از تحقیقات کاربردی در زمینه بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید

تقویت هماهنگی های بین بخشی( پست، سازمان ثبت احوال، صدا و سیما، رسانه های مکتوب، راه آهن، ترمینال های مسافربری، هواپیمایی و ..... )

پیشگیری از حوادث در نه ماهه اول سال 85

ارسال نرم افزار برنامه حوادث به شهرستانها

توزیع کتب و مطالب آموزشی حوادث به شهرستانها

جمع آوری نمونه عقرب و ارسال به مرکز مدیریت بیماریها

اجرای برنامه جامعه ایمن در شهرستانهای آذرشهر-سراب-اهر

اجرای برنامه ایمنی منازل روستایی

ج) برنامه بهداشت روان

برگزاری 3 جلسه توجیهی برای کارشناسان بهداشت روانی شهرستانها

برگزاری کارگاه آموزشی اطلس بهداشت روان و مهارتهای زندگی برای کارشناسان بهداشت روانی شهرستانها

تهیه و ارسال 600جلد کتاب کاربردی سلامت روان برای پزشکان عمومی و پزشک خانواده

نظر خواهی از پزشکان مراکز جهت تغییر در لیست داروهای روانگردان و تغییر در لیست داروهای روانگردان برنامه بهداشت روان

نظارت بر اجرای برنامه بهداشت روان در شهرستانهای تابعه استان

تهیه نرم افزار برنامه بهداشت روان و مکانیزه نمودن آن در سال 86

تشکیل 3 جلسه کمیته بهداشت روان در استان و 5 جلسه کمیته بهداشت روان در شهرستانها

برگزاری 10جلسه آموزشی برنامه بهداشت روان برای پزشکان در شهرستانهای تابعه استان توسط کارشناسان شهرستانی

برگزاری 28جلسه آموزشی بهداشت روان برای بهورزان در شهرستانهای تابعه استان توسط کارشناسان شهرستانی

برگزاری 24جلسه آموزشی بهداشت روان برای مربیان در شهرستانهای تابعه استان توسط کارشناسان شهرستانی

برگزاری 20جلسه آموزشی بهداشت روان برای رابطین در شهرستانهای تابعه استان توسط کارشناسان شهرستانی

اجرای برنامه آموزشی بهداشت روان برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی، مبلغین اسلامی و آموزش ضمن خدمت معلمین

هفته بهداشت روان

تدوین برنامه عملیاتی هفته بهداشت روان و ارسال به دفتر سلامت روانی اجتماعی وزرات متبوعه

ارسال برنامه عملیاتی هفته بهداشت روان به شهرستانها جهت برنامه ریزی

تشكيل جلسه برنامه ریزی و تعیین اولویت برنامه هفته بهداشت روان در حضور هيات رئیسه دانشگاه

تشكيل کمیته بهداشت روان

تشكيل 25جلسه کمیته بهداشت روان در شهرستانها تابعه استان

تهیه لیستی از شعارهای بهداشت روان برای پخش به صورت زیر نویس از برنامه های سیمای استان و درج در مکاتبات اداری در سطح استان

برگزاری همایش بهداشت روان به شرکت مسئولین ادارات و ارگانها و آموزشیاران نهضت سواد آموزی به تعداد 600نفر

برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی در راستای شعار سال بهداشت روان

برگزاری نمایشگاه و مسابقه مقاله نویسی در 5 شهرستان

برگزاری مسابقه دو میدانی، کوهپیمایی و والیبال در 3 شهرستان استان

برگزاری 3 برنامه رادیویی و 7 برنامه تلویزیونی

راه اندازی کارناوالهای بهداشت روان در شهرستانهای تابعه

تهیه بیانیه بهداشت روان و قرائت پیام کوفی عنان در سطح مدارس شهرستانها

تهیه و چاپ کتابچه آموزشی آیا تنبیه بدنی آخرین راه حل است ؟ به تیراژ5000 نسخه

تهیه 20 عدد بنر و استن بورد جهت ارسال به شهرستانها

برگزاری 669جلسه آموزشی بهداشت روان در طول هفته با شرکت 42355نفر ( اولیای دانش‌آموزان و مدارس، رابطین و کارکنان بهداشتی) در شهرستانهای تابعه استان

گسترش تخت های روانپزشكي در بیمارستانهای عمومی

انجام مکاتبات اداری جهت پیگیری اختصاص 10% تخت های بیمارستانهای عمومی به تخت روانپزشكي در شهرستانهای سراب ، مراغه، میانه، اهر و مرند

برگزاری جلسه با معاونت محترم و کارشناس امور درمان جهت پیگیری موضوع

هماهنگی جهت تشكيل جلسه با رئیس شبکه و رئیس بیمارستانهای عمومی شهرستانهای سراب ، مراغه، میانه و مرند

هماهنگی جهت تشكيل جلسه بازآموزی بهداشت روان برای سایر متخصصین شاغل در بیمارستانها

همکاری با انجمن صرع شاخه تبریز

تکثیر 2 عدد CD آموزشی تحت عنوان صرع چیست و صرع در زنان و ارسال آن به کلیه شهرستانها

هماهنگی جهت تهیه و ارسال پمفلت های آموزشی صرع به کلیه شهرستانها

جمع‌آوري، ثبت و تجزیه و تحلیل موارد خودکشی منجر به فوت استان

برگزاری سمینار خودکشی و اثرات روانی آن در خانواده توسط کارشناس شهرستان آذرشهر

برنامه مراقبت از بیماران روانی پس از ترخیص

پیگیری درمان 75 بیمار ترخیص یافته از بیمارستان

تعداد ویزیت بیماران 314 بار در طول سال 85

125 فقره تماس تلفنی جهت پیگیری بیماران

د) فرايندهاي مديريتي

ثبت و گزارش موارد مرگ و میر استان و طبقه بندی علتی مرگ و میر بر اساس ICD10

تعیین الگوی مرگ و میر استان برحسب سن

تعیین الگوی مرگ و میر استان برحسب جنس

تعیین الگوی مرگ و میر استان برحسب منطقه

تعیین الگوی مرگ و میر استان برحسب علت کلی

تعیین الگوی مرگ و میر استان برحسب علت اختصاصی

تعیین الگوی مرگ و میر استان برحسب فصول

تعیین الگوی مرگ و میر استان برحسب محل فوت

ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت تحت پوشش روستاهای سیاری

ایمنسازی کلیه کودکان زیر یکسال جمعیت تحت پوشش روستاهای سیاری

ایمنسازی کلیه کودکان 6-1 یکساله جمعیت تحت پوشش روستاهای سیاری

ایمنسازی کلیه زنان و مردان بالای 15 سال جمعیت تحت پوشش روستاهای سیاری

ایمنسازی افراد در معرض خطر جمعیت تحت پوشش روستاهای سیاری

بیماریابی جمعیت تحت پوشش روستاهای سیاری (مطابق دستورالعمل تیم های سیاری)

پوشش تنظیم خانواده جمعیت تحت پوشش روستاهای سیاری

بهبود نظام گزارش دهی روستاهای سیاری

 

برنامه های پژوهشی

ارائه مقاله تحقیقاتی در گنکره علمی کشوری اپیدمیولوژی ایران در کرمان با عنوان بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک موارد هپاتیت B و C شناسایی شده از سال 80 تا 84 در استان آذربایجان شرقی

ارائه مقاله بررسی شاخصهای مالاریا در ده سال اخیر در سومین کنگره اپیدمیولوژِی کرمان

ارائه مقاله بررسی شاخصهای برنامه کنترل ومراقبت بیماری سل در طی سالهای 1371 الی 1384 در استان آذربایجان شرقی

ارائه مقاله بررسی اپیدمیولوژی موارد خودکشی منجر به فوت طی سالهای 1383-1379در سومین کنگره کشوری پیشگیری وکنترل بیماریهای غیر واگیر

بررسی دانش، نگرش و عملکرد دانش آموزان، زندانیان و مسافرین خروجی مرز جلفا و نوردوز و کارکنان بهداشت و درمان در سال 1385

بررسی رفتارهای پرخطر در بین زندانیان، زندانهای استان

مشارکت در طرح تحقیقاتی کشوری تعیین بهره‌مندی بیماران دیابتی از مراقبتها و خدمات های بهداشتی درمانی ارائه شده مشارکت در طرح تحقیقاتی کشوری کیفیت اداره بیماری دیابت در ایران

مشارکت در طرح تحقیقاتی کشوری بررسی نظام مراقبت عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر

مشارکت در طرح تحقيقاتي استانی نظر سنجی آموزش پرسنل بهداشتی درمانی حوزه معاونت بهداشتی

برنامه های آموزشی

- کارگاه آموزشی زنجیره سرما برای مسئولین توزیع واکسن، متصدیان تزریق واکسن، مسئولین تیمهای سیاری، کارشناسان و پزشكان بیماریها

- کارگاه آموزشی عملی برای متصدیان برگزیده تزریق واکسن

- کارگاه آموزشی ایمنسازی برای متصدیان تزریق واکسن – مسئولین تیمهای سیاری – کارشناسان و پزشكان بیماریها

- کارگاه آموزشی تزریق ایمن برای متصدیان تزریق واکسن – مسئولین تیمهای سیاری – کارشناسان و پزشكان بیماریها

- کارگاه آموزشی نظام مراقبت بیماریها برای مسئولین تیمهای سیاری – کارشناسان و پزشكان بیماریها

- کارگاه آموزشی مراقبت بیماریهای هدف ایمنسازی برای مسئولین تیمهای سیاری – کارشناسان و پزشكان بیماریها

- کارگاه آموزشی مراقبت بیماری التوربرای مسئولین تیمهای سیاری – کارشناسان و پزشكان بیماریها و سوپروایزرهای آموزشی بیمارستانها

- کارگاه آموزشی مراقبت بیماری آنفلوانزا برای مسئولین تیمهای سیاری – کارشناسان و پزشكان بیماریها

- کارگاه آموزشی مراقبت بیماری مننزیتکارشناسان و پزشكان بیماریها

- کارگاه آموزشی نحوه مراقبت تیمهای سیاری برای مسئولین تیمهای سیاری – کارشناسان و پزشكان بیماریها

- کارگاه آموزشی ثبت وطبقه بندی موارد مرگ ومیر برای مسئولین تیمهای سیاری – کارشناسان و پزشكان بیماریها

- برگزاری دو دوره آموزشی کنترل و مراقبت بیماریها و خدمات بهداشت روان در بلایای طبیعی برای کارشناسان و کارشناسان مسئول مبارزه با بیماریها و اعضای تیم های امداد و نجات شهرستانها در شبکه بهداشت و درمان شهرستان شبستر .

- برگزاری دو دوره آموزشی کنترل و مراقبت بیماریهای هپاتیت B ، C و ایدز برای پزشکان ، کارشناسان و کارشناسان مسئول مبارزه با بیماریهای شهرستانها درشبکه بهداشت و درمان شهرستان جلفا

- برگزاری دو دوره آموزشی کنترل و مراقبت بیماریهای هپاتیت B ، C و ایدز برای پزشکان ، کارشناسان ، کاردانان ، مربیان ، بهداشتیاران و بهورزان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلیبر.

- برگزاری همایش انجمن بیماران کبدی در مرکز بهداشت استان

- برگزاری کارگاه منطقه ای مشاوره در ایدز (استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و زنجان)

- کارگاه کشوری مراقبت رفتاری در معتادان (کارشناس مسئولان 10 استان به همراه کارشناسان ایدز)

- کارگاه کشوری هم اندیشی گروههای UN و برنامه ایدز (کلیه گروههای UN)

- برنامه آموزشی مدون 3 روزه بیماریهای آمیزشی و ایدز (کلیه پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شاغل در شهرستانهای تابعه استان

- آموزش مربیان همسان (لشگر 21 حمزه ارتش جمهوری اسلامی ایران، لشگر 31 عاشورا و دانش آموزان)

- همایش ایدز با هدف اطلاع رسانی

- همایش ایدز و دانشجویان

- تهیه و توزیع 4000 عدد پوستر، تهیه و توزیع پمفلت 100000 عدد، تهیه و توزیع و اقدام به نصب 45 عدد بنر و توزیع 700 عدد کتاب به عنوان جایزه برای دانش آموزانی که اقدام به شرکت در مسابقه روزنامه دیواری نموده بودند.

- برگزاری دوره بازآموزی جذام برای پزشکان شاغل در طرح پزشک خانواده و کارشناسان و کاردانان بیماریها در بیمارستان باباباغی

- تهیه پمفلت آموزشی بیماری سل

- تهیه بسته آموزشی و اجرای آموزش بیماری سل از طریق سیمای زندان برای زندانیان

- برگزاری خودآموزی دستورالعمل تالاسمی

- تهیه پمفلت گازگرفتگی

- اجرای برنامه رادیویی در مورد تالاسمی

- توزیع پوستر آموزشی تالاسمی ویژه دانش‌آموزان جهت نصب در کلاسهای سوم راهنمایی دخترانه

- شرکت در کارگاههای برگزار شده از سوی مرکز مدیریت بیماریها

- تشكيل کارگاه دو روزه دستورالعمل تالاسمی

- برگزاري برنامه مدون ديابت براي پزشكان شاغل در طرح پزشك خانواده به جهت افزايش اطلاعات علمي و عملي و توجيه برنامه كشوري ديابت و فشارخون بالا در مركز بهداشت استان

- کارگاه آموزشی غربالگری هیپوتیروییدی نوزادان در 17/11/84 برای:

- کارشناس مسئول واحد بیماریها، کارشناس بیماریهای غیر واگیر، کارشناس مسئول گسترش شبکه

- جلسه توجیهی برای مديران بیمارستان در تاریخ 8 / 12 / 84

- کارگاه روش های نمونه گیری خون از نوزادان و توجیه برنامه‌ها در21/ 1/85 برای افراد نمونه گیر

- کارگاه آموزشی غربالگری هیپوتیروییدی نوزادان در 24/2/85 در شهرستان مرند برای پزشكان ،کاردانان و بهورزان

- کارگاه روش های نمونه گیری خون از نوزادان و توجیه برنامه‌ها در 7/6/85 برای افراد نمونه گیر

- برگزاری 2 جلسه کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی برای معلمین پایه چهارم ابتدایی

- تکثیر CD های آموزشی و جزوات برای معلمین شرکت کننده

- تهیه 40 برنامه تلویزیونی ( هر برنامه به مدت 50 دقیقه) و پخش در سیمای استان

- شرکت در مصاحبه علمی و تخصصی ارزیابی برنامه آموزش مهارتهای زندگی توسط تیم اعزامی وزارت متبوعه

- هماهنگی با معلمین جهت شرکت آنها در ارزیابی برنامه آموزش مهارتهای زندگی توسط تیم اعزامی وزارت متبوعه

- هماهنگی با والدین دانش‌آموزان شرکت کننده در برنامه آموزشی مهارتهای زندگی جهت شرکت در مصاحبه تخصصی برنامه آموزش مهارتهای زندگی توسط تیم اعزامی وزارت متبوعه

- برگزاری 8 جلسه مهارتهای زندگی برای زنان و رابطین

- برگزاری 3 جلسه کارگاه آموزشی مهارتهای فرزند پروری در شهرستان های تابعه استان

- تهیه کتابچه آموزشی مدیریت استرس در والدین به تیراژ 20000نسخه

- برگزاری کارگاه دو روزه رشد روانی اجتماعی و تربیت سازنده کودکان توسط کارشناس شهرستان آذرشهر، هریس و کلیبر

- برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت روان در بلایا برای تیم های امداد و نجات شهرستانهای تابعه استان

- هماهنگی با آموزش و پرورش جهت برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت روان در بلایا برای مشاورین مدارس

- برگزاری 2 جلسه آموزشی سوانح و حوادث در مدارس برای مربیان و کارشناسان مدارس شهرستان تبریز

- برگزاری جلسات آموزشی بهداشت روان در بلایا برای پزشكان، بهورزان و رابطین در شهرستانهای اهر ، هریس

- برگزاری سمینار صرع برای کارشناسان بهداشت روانی و مدارس و مربیان بهداشتی آموزش و پرورش

- برگزاری جلسه آموزشی صرع برای آموزشیاران نهضت سواد آموزی در شهرستان جلفا

- برگزاری 5 سمینار بهداشت روان در شهرستانها

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر