برنامه مشارکت حوزه های دینی ومذهبی

مقدمه

توسعه اجتماعي پايدار زمانی محقق می شود که مشارکت عمومی و همياري تك تك افراد جامعه در ورای آن تبلور داشته باشد.سلامت نیز به عنوان شاهراه توسعه پایدار فرآیندی همگانی وعمومی است بدین معنی اگرهمگان درسلامت صاحب نقش و وظیفه نشوند واحساس مسئولیتی نداشته باشد سلامت جامعه به واقعیت نخواهد پیوست . در این میان سلامت انسان به عنوان محور تعالی جامعه وسلامت عامه یکی از اساسی ترین مبتنی توسعه پایدار است وهمچون پشتوانه ای محکم برای رشد وتکامل اجتماعی می باشد . از این منظر است که انسان سالم محور واساس توسعه پایدار بشمار می آید وتوجه به سلامت اواز رسالت های مهم متولیان اجتماعی است . اما تامین وتوسعه سلامت انسان زمانی عملی وقابل وصول خواهد بود که فرد فرد اعضاء جامعه در قبال آن احساس مسئولیت ومشارکت کنند . واولین گام برای ایجاد حس مسئولیت پذیری در انسان افزایش میزان دانش وآگاهی اودر خصوص مسایل مختلف فردی واجتماعی ازجمله مراقبت از سلامت خود است . افزایش اطلاعات وآگاهیهای بهداشتی زمانی ممکن خواهد بود که گروههای مختلف مردم از طبقات واقشار مختلف در آن تلاش همگانی ومشارکت جویانه داشته باشند .از جمله این اقشار بسیار مهم ومتنفذ وتاثیرگذار قشربسیار فرهیخته وعالم (روحانیت) جامعه می باشد .روحانیت ارجمند قشری از جامعه است که در متن آنها زندگی می کند ، باآنها حشر ونشر زیادی دارد ، در غم وشادی مردم در کنار آنهاست ، مردم روحانیت را قبول دارند وهمیشه در کنار آنهاست .براین اساس امرآگاهسازی مردم ازاین طریق به روز نگهداشتن اطلاعات قشرمعظم روحانیت از جمله استراتز یهای بسیار مهم وموثر می باشد وبا به صحنه کشاندن روحانیت ودادن نقش های آموزشی واطلاع رسانی به آنها در زمینه های سلامت جامعه علاوه برمسائل فوق موجب برقرارکردن اصول متعدد مذهبی واعتقادی اسلام در امر توصیه های سلامتی خواهد بود ومنابر مختلف را به محل نشر تبیین رفتارهای سلامت زا وتقبیح رفتارهای خطر ساز وبیماری آفرین تبدیل خواهد کرد .

بلند گوهای مساجد ومنابر مذهبی وگفتکوها ومباحث آن علاوه برحل مشکلات اعتقادی مردم ، معیشت وزندگی آنها را نیز مورد ارزیابی قرار داد وراه ورسم سالم زیستن وپرهیز از رفتارهای مخاطره آمیز را برای مردم ترسیم خواهد کرد .

دراين راستا گروه کارشناسان آموزش سلامت معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تبريز وسازمان تبليغات اسلامي استان پس از تشكيل چند جلسه هماهنگي كميته برنامه در حهت توانمند سازی گروههاي تحت پوشش سازمان تبلیغات اسلامی (روحانيون - مربيان آموزش قران – روساي هئيت هاي عزاداري و ...) این توافقنامه را تدوين کرد اميد است كه ازاين رهگذر بتوان شاهد شكوفاي غنچه هاي نشاط , طراوت , شادابي و سرافرازي آحاد مردم در استان بوده و نتايج ارزشمند اين حركت زيبا و آينده ساز بتواند ميراث خوبي براي تمام نسل هاي آينده بوده باشد انشاء الله .

لذا ضروی است روسای محترم شبکه های بهداشت ودرمان وسازمان تبلیغات اسلامی شهرستانهای تابعه ضمن توجیه وجلب مشارکت تمام کارشناسان ذیربط در خصوص این مهم هماهنگی ، سیاستگذاری وبرنامه ریزی نموده وبا بسیج تمام امکانات خود نسبت به اجرای این توافقنامه اهتمام ورزند .

انشاءالله تعالی مجاهدت وزحمات تمام عزیزان درتوسعه رفتارهای سلامت زا وکنترل عوامل خطرساز مرضی درگاه باریتعالی خواهد بود .

 آموزش بهداشت