قوانین و مقررات

بهداشت حرفه ای بهداشت محیط
- آئین نامه اجرایی ماده 94 آئین نامه بهداشت محیط
- قانون تامین اجتماعی قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی
- ‌قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني قانون‌ تعزيرات‌ حكومتي‌ امور بهداشتي‌ و درماني‌
- قانون مدیریت پسماندها قانون مجازات اسلامی
- قانون نظام صنفی قانون حفاظت در برابر اشعه
- قوانین مرتبط با بهداشت حرفه ای دستورالعمل اجرايي وضعيت اضطراري آلودگي هوا
- ماده 688 قانون مجازات اسلامی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
- متن کامل قانون کار آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل دخانیات
   
فرمها و دستورالعملهای بازرسی هدفمند  
- برنامه عملياتي بازرسی هدفمند بهداشت استان سال 90  
- راهنماي درجه بندی کارگاهها براساس ریسک در برنامه بازرسی هدفمند  
- فرم برنامه ريزي سالانه بازرسي هدفمند  
- فرم گزارش دهی بازرسی هدفمند  
فرمهای اعلام نواقص ، اخطاریه و معرفی به دادگاه  
حدود مجاز مواجهه شغلی 1400  
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات  
آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات