آشنایی با گروه
 

واكسيناسيون

الف )واكسيناسيون بزرگسالان (افراد بالاي 18 سال ) آلوده به HIV

1- واكسن ديفتري ،كزاز (Td ) با نوبت هاي صفر ،1-2 ماه و 6-12 ماه در صورتي كه در 10 سال اخير تزريق نشده باشد يا وضعيت واكسيناسيون مشخص نباشد .

در صورتي كه بيمار قبلاً يك دوره واكسيناسيون را كامل كرده ، هر10 سال يك دوز تقويت كننده (booster ) تجويز شود .

1- واكسن پنوموكك در صورتي كه قبلاً تلقيح نشده باشد .بدون توجه به ميزان CD4 و مرحله بيماري ،يك نوبت تلقيح شود .

2- واكسن هپاتيت ب با نوبت هاي صفر و 1 و 6 در صورتي كه آزمايشهاي HBsAg منفي باشد .(در اولين ويزيت افراد آلوده به HIV ضمن دريافت نمونه خون براي تست سرولژي، اولين دوز واكسن تزريق گردد.)

3- واكسن آنفلونزا در شروع پاييز هر سال

ب ) واكسيناسيون در نوزادان و كودكان متولد از مادر آلوده به HIV

براساس جدول جديد واكسيناسيون كشوري:

سن نام واكسن

بدو تولد

BCG, OPV , Hep B

دو ماهگي

DTP ,OPV ,Hep B ,Hib

چهارماهگي

DTP ,OPV , Hib

شش ماهگي

DTP ,OPV, Hep B, Hib

يك سالگي

MMR

18 ماهگي

DTP ,OPV , Hib

آخر دو سالگي

Pneumovacc

6-4 سالگي

DTP ,OPV, MMR

توجه :

* منظور از دوماهگي، از دوماه تا دوماه و 29 روز است و منظور از يك‌سالگي، از يك سال تا يك سال و 11 ماه و 29 روز است.

* Td هر ده سال تكرار شود.

- MMR وOPV در شش سالگي در صورتي كه شمارش سلولهاي CD4+بيش از 15% يا بالاي 200 باشد و يا بدون علائم ايدز باشد صورت گيرد. واكسن سرخك در كودكان كمتر از يك سال فقط باCD4 بيشتر از 1500 يا بدون علائم باليني ايدز، تجويز گردد .

* هيج واكسن زنده (BCG ،MMR ،آبله مرغان وOPV) در افرادي كه در مرحله ايدز هستند تلقيح نشود .

* تمام كودكان متولد شده از مادران آلوده به HIV، بايد واكسيناسيون معمول را انجام دهند و انجام واكسيناسيون نبايد تا مشخص شدن وضعيت ابتلاء به HIV به تعويق افتد.

* بر اساس توصيه WHOواكسن OPV در كشورهاي در حال توسعه ونيز كشورهايي كه پوليوي وحشي ريشه كن نشده است همچنان توصيه مي شود .لازم به توضيح است كه در هزاران كودك متولد شده ازمادران آلوده به HIV كه واكسن OPV را دريافت كرده اند تاكنون هيچ مورد پوليوميليت پاراليتيك مربوط به واكسن گزارش نشده است .

* واكسن پنوموكك 23 ظرفيتي بايد به تمام كودكان در سن دو سالگي و به كودكان بزرگ تر در زمان تشخيص عفونت HIV تزريق شود.

 

برچسب ها : 

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر