گسترش- صفحه اصلی


معرفی گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت
از سال‌ها قبل ضرورت تامين دسترسي سهل و سريع مردم به نيازهاي اوليه بهداشتي درماني احساس شده بود. با توجه به مشكلات آن زمان كشور از جمله پراكندگی جغرافیایی مناطق روستایی، كمبود امكانات و منابع مالي و انساني، مشكل دسترسی و انتقال خدمات به مناطق دور افتاده و … مسؤلان و سیاست‌گذاران سلامتي كشور را واداشت تا  دست به اجراي طرح‌هاي مختلفي بزنند تا هدف دسترسي مردم به نيازهاي اوليه بهداشتي تامين شود. تجارب حاصل از اين طرح‌ها در داخل كشور، همزمان با اجلاس جهاني آلماآتا و تعيين هدف «بهداشت براي همه تا سال 2000 ميلادي» و تفكر مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي (PHC) تعدادي از دلسوزان و متفكران كشور را بر آن داشت تا نظامي گسترده و پويا را براي تامین دسترسی عادلانه جمعیت به واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت در سراسر كشور طراحي كنند و به اين ترتيب نظام شبكه‌هاي بهداشتي درماني در ايران شكل گرفت.
سلامت یکی از عوامل اساسی توسعه پایدار هر جامعه‌ای است و وظیفه واحد توسعه شبکه، طراحی و استقرار مناسب‌ترین نظام ارائه و توزیع عادلانه منابع سلامت است. نظام سلامت کشور اصول و ضوابطي بنياني براي توسعه و گسترش واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت مدنظر قرار داد كه از همان آغاز تاكنون توسط مرکز توسعه شبکه با همکاری سایر بخش‌ها در حال اجرا است.
هدف بنیادی:
هماهنگی و مشارکت در تامین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات سلامت در واحدهای تابعه
اهداف اختصاصی :
  1. هماهنگی تامین، توزیع و نگهداری نیروی انسانی
  2. هماهنگی تامین و نگهداری فضای فیزیکی، تجهیزات و خودرو
  3. هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه‌ها
  4. هماهنگی برنامه‌های آموزشی برای ایجاد و ارتقای دانش و مهارت نیروی انسانی برای ارائه خدمات سلامت
  5. هماهنگی و اقدامات لازم جهت بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و اقدامات مربوط به برونسپاری واحدها
  6. پایش و ارزشیابی خدمات ارائه شده توسط واحدهای خدمات سلامت و تهیه ابزار پایش به منظور تعیین اثربخشی خدمات
 
رديف نام فرايند در راستای دسترسی به اهداف
1 طرح گسترش هدف اختصاصی 3 و 5
2 تامين نيروي انساني هدف اختصاصی 1
3 تامین و نگهداری تجهیزات و خودرو هدف اختصاصی 2
4 تامین و نگهداری فضای فیریکی هدف اختصاصی 2
5 تربيت بهورز اهداف اختصاصی 1، 3 و 4
6 باز آموزی مربيان و بهورزان هدف اختصاصی 4
7 ارزشیابی بهورز و مربی اهداف اختصاصی 1و4
8 برنامه سالانه خانه‌هاي بهداشت اهداف اختصاصی 1و4
9 آموزش مداوم كاركنان هدف اختصاصی 4
10 آموزش بدو خدمت هدف اختصاصی 4
 
 
 
 آشنایی با گروه