گسترش- صفحه اصلی

معرفی گروه توسعه شبکه و ارتقا سلامت

از سالها قبل ضرورت تامين دسترسي سهل و سريع مردم به نيازهاي اوليه بهداشتي درماني احساس شده بود. با توجه به مشكلات آن زمان كشور از جمله روستاهاي پراكنده ,كمبود امكانات و منابع مالي و انساني؛ مشكل ترابري و انتقال خدمات به مناطق دورافتاده؛ و … مسوولان حفظ سلامتي و بهداشتي كشور را واداشت تا  دست به اجراي طرحهاي مختلفي بزنند تا هدف دسترسي مردم به نيازهاي اوليه بهداشتي تامين شود. تجارب  حاصل از اين طرحها در داخل كشور، همزمان با اجلاس جهاني آلماآتا و تعيين هدف بهداشت براي همه تا سال 2000 ميلادي و تفكر مراقبتهاي اوليه بهداشتي PHC) * )تعدادي از دلسوزان و متفكران كشور را بر آن داشت تا نظامي گسترده و پويا را براي ارائه خدمات بهداشتي درماني در سراسر كشور طراحي كنند و به اين ترتيب نظام شبكه هاي بهداشتي درماني در ايران شكل گرفت.

نظام شبكه بهداشت و درمان اصول و ضوابطي بنياني براي گسترش واحدهاي بهداشتي درماني و ارائه خدمات در مدنظر قرار داد كه از همان آغاز تاكنون توسط مرکز توسعه شبکه با همکاری سایر بخش ها مورد عمل است.

هدف بنیادی:

هماهنگی و مشارکت در تامین منابع مورد نیازبرای ارائه خدمات بهداشتی در واحدهای تابعه

اهداف اختصاصی :

1. هماهنگی تامین ، توزیع ونگهداری نیروی انسانی

2. هماهنگی تامین و نگهداری فضای فیزیکی , تجهیزات و خودرو

3. هماهنگی و کنترل برقراری ضوابط اجرایی طرح گسترش شبکه ها

4. هماهنگی برنامه های آموزشی برای ایجاد وارتقای دانش ومهارت نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهداشتی

رديف

نام فرايند

در راستای دسترسی به اهداف

1

طرح گسترش

هدف اختصاصی 3

2

تامين نيروي انساني

هدف اختصاصی 1

3

تامین ونگهداری تجهیزات وخودرو

هدف اختصاصی 2

4

تامین و نگهداری فضای فیریکی

هدف اختصاصی 2

5

تربيت بهورز

اهداف اختصاصی 1 ، 3و4

6

باز آموزی مربيان وبهورزان

هدف اختصاصی 4

7

ارزشیابی بهورز ومربی

اهداف اختصاصی 1و4

8

برنامه سالانه خانه هاي بهداشت

اهداف اختصاصی 1و4

9

آموزش مداوم كاركنان

هدف اختصاصی 4

10

آموزش بدو خدمت

هدف اختصاصی 4

 آشنایی با گروه