معاونت اجرایی

اجرایی

نام و نام خانوداگی: حسین خسروشاهی

سمت: معاون اجرایی معاونت بهداشت

تحصیلات : دکترای پزشکی

 

 

مسئولیتهای اداری: