دفترچه تلفن
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : تلفنخانه
اسامـی افــــراد : شماره داخلــی :
شماره مستقیم : شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : خلیل عادلی شماره داخلــی : 3467
شماره مستقیم : 31773467 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : مریم دهقان زاده شماره داخلــی : 3555
شماره مستقیم : 31773555 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : اکبر عابدی شماره داخلــی : 3465
شماره مستقیم : 31773465 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : زهرا پورمحمد شماره داخلــی : 3468
شماره مستقیم : 31773468 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : امور مالی
اسامـی افــــراد : نسرین شبانلویی شماره داخلــی : 3564
شماره مستقیم : 31773564 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : بودجه
اسامـی افــــراد : یوسف خیری شماره داخلــی : 3466
شماره مستقیم : 31773466 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : بهداشت مدارس
اسامـی افــــراد : نجیبه خوشمرام شماره داخلــی : 3528
شماره مستقیم : 31773528 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : بیماریهای واگیر
اسامـی افــــراد : دکتر احمد مردی شماره داخلــی : 3540
شماره مستقیم : 31773540 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : معاونت بهداشت قسمت یا واحـد : بیماریهای واگیر
اسامـی افــــراد : یاسر نصیری شماره داخلــی : 3539
شماره مستقیم : 31773539 شمــاره فـکـس :