تماس با ما

 

 شماره تلفن های مرکز بهداشت استان

عنوان

مستقيم

دفتر معاون بهداشتي

31773562
31773563

معاونت اجرائي

31773546

گروه کارشناسان سلامت نوجوانان و جوانان

31773525

 گروه کارشناسان سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد

  31773567

گروه کارشناسان آموزش سلامت

31773458

گروه کارشناسان گسترش شبکه

31773565

گروه کارشناسان بهداشت محیط

31773481

گروه کارشناسان بهداشت حرفه ای

31773459

گروه دارو و آزمايشگاه

31773457

گروه کارشناسان بهداشت خانواده

31773456

گروه کارشناسان مبارزه با بیماریهای واگیر

31773545

گروه کارشناسان بیماریها غیرواگیر

31773545

گروه کارشناسان بهبود تغذیه

31773502

واحد آمار

31773480

امور اداری

31773463

گروه کارشناسان دهان و دندان  

31773517

 امور مالی

31773465

 واحد بودجه

31773466

 روابط عمومي

31773464

حراست

31773453