روابط عمومی

 

نام و نام خانوادگی: مجتبی فرحان

سمت: مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز