لیست کارکنان

دکتر حسین حقائی معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان
دکتر مجید کارآموز سرپرست گروه تعالی خانواده و جوانی جمعیت
دکتر کامران صادقی معاون فنی معاونت بهداشت
دکتر حسین خسروشاهی معاون اجرایی معاون بهداشت
مهدی حسن زاده رئیس امور اداری
   
رضا رحیمی مسئول دفتر ریاست
جواد نصرالهی مسئول دفتر معاون اجرایی
دکتر ناصر رهبر فرزو رئیس گروه سلامت جمعیت و خانواده
تقی نصیری مسئول دفتر گروه سلامت خانواده
دکتر رزیتا فیروزنیا کارشناس بهداشت خانواده
نسرین فرشباف کارشناس بهداشت خانواده
زهرا شاهی کارشناس بهداشت خانواده
منیره میرزایی کارشناس بهداشت خانواده
نازیلا قیطرانی کارشناس بهداشت خانواده
دکتر فریبا صادقی کارشناس بهداشت خانواده
راحله صدیقی کارشناس بهداشت خانواده
معصومه انصاری کارشناس بهداشت خانواده
   
توفیق علیزاده مباشر رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت استان
پروین ریحانی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
منیژه سلیمانی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
الدوز تارویردی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
نادره سلطانی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
فاطمه سعادتی کارشناس آموزش و ارتقای سلامت
علیرضا فیلگوش کارگزین
خدیجه رضائی مسئول حضور و غیاب
دکتر میکائیل علیپور رئیس گروه بهداشت دهان و دندان
پروین سیاری کارشناس بهداشت دهان و دندان
فتح اله پورعلی رئیس گروه بهبود تغذیه
آرزو اصغری کارشناس بهبود تغذیه
   
دکتر سیمین خیاط زاده رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مهدی محمدزاده کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
دکتر مرتضی سعادتخواه کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
یعقوب میرزایی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
   
بایرام میرزایی کارشناس گسترش شبکه
دکتر مدینه عباسی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
دکتر رسول مهامین کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
دکتر محمدرضا رئیسی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
دکتر احمد مردی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
یاسر نصیری کارشناس زنجیره سرما
کریم گرامی کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها واگیر
فرامرز خلیل زاده مسئول دفتر
دکتر جبرئیل شعرباف رئیس گروه بیماریهای غیرواگیر
دکتر سعید پوردولت کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر ملیحه طالبی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر نازلی سلطانی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
دکتر میترا یگانه کارشناس بیماریهای غیرواگیر
لیلا عبدالهی کارشناس بیماریهای غیرواگیر
محسن پاشا کارشناس بیماریهای غیرواگیر
نیر صادقپور صالح کارشناس سلامت روان
لیلا غلامیان مسئول دفتر
ابوالفضل جدی سرپرست گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
رقیه سلیمی کارشناس هماهنگی طرح گسترش
خدیجه ولیزاده کارشناس مسئول آموزش و بازآموزی
رضا کریمی نژاد کارشناس گسترش
ایرج اعتبار کارشناس آمار
رقیه میرزااحمدی کارشناس گسترش
رضا یوسفی فرخاد سرپرست گروه دارو و آزمایشگاه
صفیه جهانمهر کارشناس دارو
ایلناز ایرانزاد راهبر استانی سامانه سیب
الهام داوطلب کارشناس آمار
   
دکتر محمد قنبری رئیس گروه بهداشت محیط
مهندس موسی حسام کارشناس بهداشت محیط
   
مهندس نادیا اسماعیل زاده کارشناس بهداشت محیط
مهندس مریم فرجزاده کارشناس بهداشت محیط
مهندس بهروز محمدعلیزاده کارشناس بهداشت محیط-مدیر بحران و کاهش خطر بلایا
مهندس مریم علی یاری کارشناس مدیریت بحران و کاخش خطر بلایا
مهندس مجتبی غفاری کارشناس مدیریت بحران و کاهش خطر بلایا
مهندس سیدعلی اصغر چاوشباشی کارشناس بهداشت محیط
مهندس یاشار ظهیری کارشناس بهداشت محیط
دکتر اکبر رجبی کارشناس بهداشت محیط
مهندس یحیی جباری کارشناس بهداشت محیط
مهندس اصغر دستوری رئیس گروه بهداشت حرفه ای
مهندس نرگس رضوی کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس حسن وطنخواه کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس یوسف همت جو کارشناس بهداشت حرفه ای
مهندس محمدرضا حاجی زاده کارشناس بهداشت حرفه ای
خیراله سیمافر مسئول دفتر
مهدی پارسائی کارشناس مسئول آزمایشگاه
رضا باقری کارشناس آزمایشگاه
وهاب اصل رحیمی رئیس گروه کارشناسان سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
اعظم همتی کارشناس سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
مرتضی حسن پور کارشناس سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
علی فریدونی کارشناس سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد
جلال مستوفی بایگان
مجتبی فرحان مسئول روابط عمومی
حسین جنگخواه کارشناس سمعی و بصری
یوسف خیری کارشناس مسئول بودجه
اکبر عابدی رئیس امور مالی معاونت بهداشت
خلیل عادلی حسابدار
   
زهرا پورمحمد حسابدار
نسرین شبانلوئی حسابدار
مریم دهقانزاده حسابدار
علی الهیاری مسئول حراست
مقصود رضاپور حراست
سید مهدی سیدیعقوبی پور مسئول تدارکات
ایوب فیضی تدارکات
علیرضا شامی مسئول انبار
علی صادقی مسئول خدمات
لیلا هاشمی کارشناس مرکز پایش سلامت
عهدیه ملکی کارشناس مرکز پایش سلامت
حسن رزمجو نگهبان
ولی قادری نگهبان
سعید کلاهدوز اورنگ نگهبان
مالک شوقی خدمات
نادر لاله خدمات
سلیمان نوری راننده
   
محمد زینالی خدمات
علی پورفتح اله خدمات
یوسف تقوی خدمات
حبیب طالب درخشان خدمات
غلامرضا احمدی خدمات
   
فریبا بهرامی دبیرخانه
لاله درستی دبیرخانه
دکتر رضا عزیززاده سرپرست گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
مینو مهینی کارشناس گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
رباب امروزی کارشناس گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
نجیبه خوشمرام کارشناس گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
عارف شایگان مهر کارشناس فنی و مسئول پایش و ارزشیابی
طاهره نقلی سار کارشناس گروه جوانان ، نوجوانان و مدارس
ابراهیم اصغران مسئول نقلیه
قاسم شاهی راننده