منیره میرزایی

تحصیلات: ليسانس

آدرس محل کار: ايران – تبريز – خ عطار نیشابوری-خ ملاصدرا-جنب پمپ گاز CNG-مرکز بهداشت استان

پست سازماني : ماما مسئول پایگاه

تلفن محل كار : 31773490-041

آدرس پستي: EMAIL : monirehmirzaii@ yahoo.com

مسئوليت هاي اداري:

-  كارشناس مامايي در بیمارستان شهید مدنی آذر شهر (1379- 1377)

-  كارشناس مسئول سلامت خانواده  در شبکه بهداشت و درمان آذرشهر (1386-1377)

-  كارشناس ستادي  سلامت سالمندان در مركز بهداشت شهرستان تبریز (1393 - 1386)

-  کارشناس ستادی سلامت سالمندان  در مرکز بهداشت استان (1394-تا کنون )

تجربيات شغلي :

- كارشناس مامايي شاغل در زایشگاه بیمارستان شهید مدنی  

- عضو شورای  سالمندان

- عضو هسته آموزشی مراقبتهاي ادغام يافته مادران، کودکان سالم ،مانا ،سلامت باروری ، سالمندان

- در حال حاضر كارشناس برنامه سالمندان

مهارتهاي كامپيوتر: Windows98 _ Office98- word-power point-excel 

زبان خارجي : انگليسي

 سلامت جمعیت و خانواده