ارجاع و مهاجرت مادران باردار

کلیه اسامی مادران باردار پرخطر در پایان هر ماه جمع آوری می گردد وبه صورت مستند در ستاد کیله شهرستانها موجود می باشد تا درصورت لزوم هماهنگی های لازم برای انجام اقدامات موردنیاز مادر باردار پرخطر و ارجاع صورت گیرد.

درصورت ارجاع مادران باردار جهت دریافت مراقبتهای تخصصی و ارجاع به بیمارستان ابتدا هماهنگی های لازم با معاونت درمان توسط همکاران ستادی شهرستان واستان صورت می گیرد و مادر با برگه ارجاعی که به مهر قرمز رنگ ارجاع ممهور شده است ارجاع می گردد.

در صورت مهاجرت مادر باردار به شهرستان واستان  دیگر، مکاتبات لازم جهت مهاجرت مادر با شهرستان واستان مقصد صورت می گیرد همچنین  مشاوره  با مادرجهت توجیه نمودن برای مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی انجام می شود و پیگیری های لازم توسط همکاران ستاد شهرستان جهت اطمینان از مراجعه مادر به مرکز بهداشتی درمانی انجام می گیرد.

 سلامت جمعیت و خانواده