اهداف و رسالت برنامه مادران

نام سند دستورالعمل اهداف و رسالت برنامه مادران
نگارش اداره سلامت مادران
تاریخ صدور 1395
نام کامل فایل برنامه عملیاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
شرح سند دستورالعمل
نویسنده/ مترجم اداره سلامت مادران، دفتر سلامت جمعیت، خانواده ومدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 

هدف كلي برنامه اداره سلامت مادران :

کاهش مرگ و عوارض ناشی از بارداری و زایمان در مادر تا 6 هفته پس از زایمان و کاهش مرگ جنین و نوزاد

شاخص هدف كلي برنامه

بر اساس هدف گذاری کمی شورای سیاستگذاری، میزان مرگ مادر در ایران براساس برنامه ششم توسعه به کمتر از 17 در صد هزار تولد زنده کاهش یابد

رسالت اداره سلامت مادران

كاهش بار بيماريهاي ناشي از حاملگي، زايمان و پس از زايمان در مادر (تا 6 هفته پس از زایمان)، جنين و نوزاد(تا 6 ساعت اول پس از زایمان) در راستاي تعهدات ملي و بين المللي و با توجه به ارزشهاي سازماني

اجزای برنامه کشوری سلامت مادران

1-نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

2- مراقبت های ادغام یافته مادری ایمن (خارج بیمارستانی)

3- بیمارستان های دوستدار مادر (مراقبت های داخل بیمارستانی)

4- ارتقاي مراقبتها در بارداريهاي پرخطر

5- کلاس های آمادگی برای زایمان

اهداف اختصاصي برنامه:

• کاهش نسبت مرگ مادران به کمتر از 15 در صدهزار تولد زنده

• افزایش درصد زایمان طبیعی 57.5 درصد

مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران شامل :

الف) مراقبتهاي پيش از بارداري: كليه خانم هاي سنين بارداري بايستي مراقبت پيش از بارداري را دريافت كنند. مدت اعتبار اين مشاوره يك سال است.

ب) مراقبتهاي دوران بارداري: مراقبتهاي دوران بارداري به محض ثبت شدن آزمايش بارداري ارائه مي گردد و شامل 8 بار مراقبت در دو نيمه اول و دوم بارداري است: 2 مراقبت د رنيمه اول بارداري و 6 مراقبت در نيمه دوم.

ج) مراقبتهاي پس از زايمان: شامل 3 مراقبت ميباشد.

 سلامت جمعیت و خانواده