نازیلا قیطرانی

تحصیلات: ليسانس

آدرس محل كار : ايران – تبريز – میدان پیشقدم-خ عطار نیشابوری -خ ملاصدرا -جنب پمپ گاز CNG -مرکز بهداشت استان

پست سازماني : كارشناس بهداشت خانواده

تلفن محل كار : 31773544-041

آدرس پستي: na.gheitarani@gmail.com

مسئوليت هاي اداري:

· كارشناس  مامايي در مركز بهداشتي درماني (1386-1384و1380-1378)

· كارشناس بهداشت خانواده (مادران –تنظیم خانواده-سالمندان در مركز بهداشت شهرستان (1394-1386)

· كارشناس ستادي در مركز بهداشت استان ( تاكنون – 1394 اواخر )

تجربيات شغلي :

- كارشناس مامايي شاغل در مرکز بهداشتی درمانی

- کارشناس مادران شهرستان

- کارشناس تنظیم خانواده شهرستان

-کارشناس سالمندان شهرستان

- در حال حاضر كارشناس برنامه باروری سالم وجمعیت

مهارتهاي كامپيوتر:

Windows98 _ Office98 (word-power point-excel)

زبان خارجي : انگليسي

 سلامت جمعیت و خانواده