تسهیلات زایمانی

استان آذربایجان شرقی دارای 6 تسهیلات زایمانی بوده است که در سال 95 تعداد 4  تسهیلات زایمان فعال می باشد.

 سلامت جمعیت و خانواده