دکتر نازلی سلطانی

سمت: کارشناس بیماریهای غیرواگیر

تحصیلات : دکترای حرفه ای

سابقه کار:
- پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره 2 آذرشهر (1377-1379)
- پزشک اورژانس بیمارستان شهید مدنی آذرشهر(1380)
- کارشناس مسؤل پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر(1382-1381)
- کارشناس مسؤل پیشگیری و مبارزه با بیماریهاو مسؤل فنی مرکز بهداشت شهرستان آذرشهر( 1383-1382)
- معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان آذرشهر1383-1384
- کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان از سال 1384
- کارشناس پیشگیری و مراقبت بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت استان از سال 1391


مسؤلیت های اداری:
- کارشناس مبارزه با بیماریهای مرکز بهداشت استان

فعالیت های علمی:
- آموزش
- تهیه مطالب آموزشی (پمفلت،پوستر و تراکت و ...)
- شرکت در تیم های تحقیقاتی برنامه ها
- تشکیل کارگاه و سخنرانی و...