لیلا عبداللهی

تحصیلات: لیسانس آمار و مدارک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :
- متصدی پذیرش بستری و درمانگاه بیمارستان سینا در 1386- 1385
- کد گذاری پرونده بیماران بستری و سرپایی در واحد مدارک پزشکی بیمارستان سینا در 1386-1385
- کارشناس ثبت سرطان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از سال 1386 تاکنون


سوابق آموزشی:
- برگزاری کارگاه آموزشی کدکذاری در برنامه ثبت علتی مرگ و میر در سال 1392 برای کارشناسان آمار و ثبت علتی مرگ شهرستان های استان بر اساس کتاب ICD10 کتاب بین المللی طبقه بندی بیماری ها
- برگزاری کارگاه آموزشی ICD-O ( کدگذاری  و طبقه بندی بین المللی سرطان ها) برای کارشناسان آمار و مدارک پزشکی بیمارستان های استان و تحت پوشش برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت  استان


تشویق و تقدیر:
- تشویق از طرف آقای دکتر کوشا معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی به جهت انتخاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزو دانشگاههای برتر از حیث برنامه ثبت سرطان کشوری در دی ماه سال 1387
- تشویق و تقدیر از طرف مرکز مدیریت بیماری های غیر واگیر وزارت بهداشت ودرمان آموزش پزشکی برای برگزاری نشت فصلی روسا و معاونین غیرواگیر کل کشور  در سال 1394
- تقدیر و تشکر در اجرای برنامه های هفته سلامت از طرف جناب آقای دکتر تبریزی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1393
- تشویق و تشکر در اجرای برنامه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت  در طی سال های 1394-1396


مهارت کامپیوتری:
MS Excel, MS PowerPoint, MS Access and MS Word, SPSS

پایان نامه:
پایان نامه دوره کارشناسی آمار و مدارک پزشکی با عنوان جنبه های قانونی مستند سازی در پرونده بیمار وسایر  مستندات پزشکی  در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1385-1384

ارائه مقاله و سخنرانی ها:
- بررسی مورفولوژی شایع در توپوگرافی سرطان کولورکتال  در سالهای 91-85 در استان آذربایجان شرقی- همایش سرطان مر کز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی یزد
- مقایسه سرطان پستان شناسایی شده در استان آذربایجان شرقی در سال های 90-85- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
- بررسی ترند سرطان های  گوارش در استان آذر بایجان شرقی در 5 سال اخیر-Asian  pacific  tournal  of  cancer  prevention- 2014
- مقایسه الگوی سنی سرطان ها در استان آذربایجان شرقی در سال 1388
- مقایسه وضعیت سرطان پستان شناسایی شده در استان آذربایجان شرقی در طی سال های 1390-1385
- مطالعه برخی از خصوصیات سرطان پستان در مردان در استان آذربایجان شرقی در سال 1390
- بررسی اپیدمیولوژیک انواع سرطان ها در افراد بالای 15 سال در استان آذربایجان شرقی در سال 1391
- بررسی الگوی سنی انواع سرطان ها در آذربایجان شرقی در سال 1388
- اپیدمیولوژی سرطان در استان آذربایجان شرقی در سال 1386
Cancer  incidence in the  East  Azarbaijan  Province  Of  Iran in 2015-2016:  results  Of a  Population- based  cancer  registry
 

کارگاه آموزشی:
- شرکت در کاره آموزشی  فیزیکال اکتیویتی National  Training  Course  On Physical  Activity  and  Health  held  at  Tabriz university  of  Medical  Sciences  2015
- شرکت در کارگاه کشوری  ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت برگزار شده توسط مرکز تحقیقات سرطان انستیتو کانسر در آبان ماه سال 1394
- شرکت در کارگاه کشوری آموزشی نرم افزاری برنامه ثبت سرطان برگزار شده توسط اداره سرطان وزارت بهداشت درمان  و آموزش پزشکی  در سال 1394
- شرکت در کارگاه کشوری ثبت علتی مرگ و میر و دریافت گواهی مربی کشوری در برنامه ثبت مرگ در سال 1390-1391  بر اساس  ICD10( طبقه بندی بین المللی بیماری ها)
- شرکت در کارگاه کشوری آموزشی  ثبت علتی مرگ و میر بر اساس ICD10 در سال 1392
- شرکت در کارگاه آموزشی تربیت مربی پیشگیری و کنتر دیابت در رده استانی در سال 1391
- شرکت در کارگاه کشوری آموزشی ثبت، کدگذاری، و نرم افزار ثبت سرطان در سال 1391
- شرکت در کارگاه کشوری ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در نرم افزار   ICR کشوری در سال 1393
- شرکت در کارگاه ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت کشوری در سامانه ملی Web- Based  ثبت سرطان در سال 1394-1395
- شرکت در همایش  بین المللی ثبت بیماری ها – و کارگاه نحوه انتشار داده های ثبت سرطان در سامانه ملی ثبت سرطان


پروژه های  تحقیقاتی:
- شرکت در اجری طرح تحقیقاتی بررسی میزان و وزن اثر عوامل خطر سرطان مثانه در ایران در استان آذربایجان شرقی در سال 1386
- همکاری در اجرای برنامه مطالعه Stepss  کشوری در سال 1396-1395