آشنایی با گروه
 

دكتر سيمين خياط زاده

سمت: رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه

تحصيلات: دكتري حرفه اي پزشكي

 سابقه كار :
1- پزشك و مسئول مركز بهداشتي درماني شماره 2 شهرستان اهر  1376 - 1374
2- پزشك و مسئول مركز بهداشتي درماني شماره 7 شهرستان اهر و پزشك سل و پزشك مشاوره قبل از ازدواج 1378 - 1376
3- پزشك بيماريها و پزشك سل ستاد شهرستان اهر 1380 - 1378
4- پزشك مركز بهداشتي درماني شهرستان تبريز  1382 - 1380
5- پزشك و مسئول مركز بهداشتي درماني شهرستان تبريز 1383 - 1382
6- پزشك هماهنگ كننده سل و جذام استان آذربايجان شرقي 1394- 1383
7- کارشناس طرح پزشک خانواده شهری 1394- 1393
8- از آذر ماه سال 1394 با عنوان رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر استان منصوب گردیدم و ادامه دارد.


مسئوليت هاي اداري :
1- كارشناس مسئول بيماري سل مركز بهداشت استان
2- كارشناس مسئول بيماري جذام مركز بهداشت استان
3- کارشناس طرح پزشک خانواده شهری
4- رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری های واگیر استان
5- عضو کارگروه پژوهش مرکز تحقیقات خدمات بهداشتی و درمانی
6- از اعضای تیم پایش و نظارت کشوری برنامه کنترل و مراقبت بیماری سل

 
فعاليت های علمی :

1- ترجمه و تاليف مقاله در نشريه پيام سلامتي
2- برگزاري و سخنراني در سمينارها و كارگاههاي گروه بیماری های واگیر
3- تهيه مطالب آموزشي ( پوستر - پمفلت - تراكت و ... )
4- آموزش
5- مشاركت و فعاليت در تيم هاي تحقيقاتي برنامه ها

 
 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر