آشنایی با گروه
 

پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر ( اهداف )

 گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها یکی از گروههای کارشناسی تخصصی مرکز بهداشت استان است که در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع استان از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، توزیع زمانی، توزیع انسانی و بخصوص بار بیماری ( Burden of Disease ) و عوامل موثر در آن بررسی و مطالعه نموده و بدینوسیله جایگاه اپیدمیولوژیک آنها را در چارچوب قیاس منطقه ای و ناحیه ای از نظر اسپورادیک ، آندمیک ، طغیان ( Out Break ) و اپیدمیک بودن تعیین و تبیین می نماید و بر این اساس تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و کنترلی متناسب در سطوح مختلف را از ابتدایی ( Elementary ) گرفته تا سطح منتج به مرحله باز توانی ( Rehabilitation ) مطالعه، اتخاذ و عملی می نماید تا بتواند بعنوان عضوی از ساختار اجرایی مرکز بهداشت استان بعنوان یک ارگان سازمانی مسئول در قبال سلامت آحاد جامعه هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و دیگر بخشهای موثر در بهداشت و با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ای ایفای نقش کند اهدافی که بی تاثیر از سیاستهای سازمان جهانی بهداشت در مقیاس های :

1 – موقعيت شناسي از نظر جهاني ، منطقه‌اي و كشوري ( Situation Diagnosis )

2 -  كنترل ( control )  

3 – حذف (Elimination )  

بیماریها و سایر مشکلات بهداشتی در چهارچوب یک نظام مراقبت پویا  ( Dynamic Surveillance ) و برخوردار از نظام آماری کارآمد ( MIS ) نیست تا نهایتا به این ترتیب وظیفه خود را در تامین زندگی سالم و شاداب برای مردم و ارتقاء سطح سلامتی آحاد هموطنان با احساس مسئولیت و علاقه مندی ایفا نماید.

با توجه به مطالب فوق اهم وظايف گروه پيشگيري و مبارزه با بيماريها بطور خلاصه بشرح ذيل مي‌باشد:

1 – مطالعه و شناخت وضعيت اپيدميولوژيك بيماريها در سطح دنيا ، كشور و بويژه استان

2 – برنامه‌ريزي ، سازماندهي و هدايت اجرايي برنامه‌هاي كنترل بيماريها در سطح استان

3- مراقبت و پایش اجرای برنامه های کنترل بیماریها

4- تسهیل زمینه های اجرایی برنامه های کشوری تدوین شده در زمینه کنترل بیماریها

5- جلب و ایجاد همکاری درون و بین بخشی

6- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان بهداشت و درمان

7- برنامه ریزی و انجام سمینارها و کارگاه های آموزشی

8- برنامه ریزی و انجام ادغام برنامه کنترل بیماریها در PHC

9- شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های علمی

10- انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی و یا مشارکت در آنها

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر