آشنایی با گروه
 

نقش مدیریت سلامت در مراقبت بهداشتی مرزی

توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و افزایش ارتباطات بین کشورها و دیدگاه جدید دولت به گسترش گذرگاههای بین المللی و افزایش تبادلات تجاری و مسافر و قرار داشتن در مسیر استراتژیک ترانزیت شرق- غرب و شمال و جنوب، کشور ما را بعنوان یک قطب حساس مورد توجه کشورهای آسیای میانه- قفقاز- آسیای جنوب شرقی و اروپا قرار داده و بر روابط تجاری و ترانزیتی با ایران اسلامی همواره علاقمندی وجود دارد.

با پدیده جهانی شدن، بروز مشکل در یک نقطه می تواند سبب مشکلات بهداشتی برای سائرین در دیگر نقاط دنیا گردد. با توجه به وسعت خاک ایران و ارتباط بین المللی وسیع مبادی مرزی کانال های متعددی جهت ورود بیماریهای مشمول مراقبت به کشور فراهم آمده است، درصورت عدم وجود یک نظام مراقبت پویا در مرزها جهت حفاظت در برابر بیماریهای فوق ممکن است دستاوردهای بهداشتی کشور و امنیت سلامت مردم دچار مخاطره گردد.

مدیریت سلامت در کشور وظیفه ای بس سنگین در تأمین امنیت سلامت بمعنی واقعی و در یک فرایند همه جانبه دارد ‌و تأثیرات عملکردی آن بر هیچکس پوشیده نیست.

مدیریت سلامت ضرورت دارد اقداماتی همه جانبه را به انجام رساند:

1-هماهنگی فرابخشی وسیع با تمام ارگانهای مؤثر در پایانه مرزی

2-ارائه دقیق اهداف بخش سلامت به کلیه نیروهای حاضر در پایانه مرزی

3-کسب حمایت و پشتیبانی در جهت ارتقاء و اثر بخشی اقدامات

4-ایجاد زمینه پذیرندگی توصیه ها و پیامهای بهداشتی در عبور کنندگان از مرز با استفاده از بهترین تکنولوژی آموزشی

5- استقرار دقیق و با مسئولیت در جانمائی استاندارد تعیین شده پابپای سائر نیروهای مؤثر در پایانه

6-کشف موارد بیماریهائی که مشمول گزارش دهی فوری بوده بخصوص بیماریهائی که جنبه اورژانس بهداشتی بین المللی داشته و خطر بروز طغیان و همه گیری وسیع منطقه ای خواهند داشت.

7-ایجاد فعالیت های وسیع بهداشت محیطی و کنترل بهداشت فردی و نظارت دقیق بر اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی تا شعاع m500 اطراف پایانه

8-تعامل با نیروهای معاونت غذا و دارو در رابطه با کنترل های خاص و حسب ضوابط و مقررات تعریف شده.

مدیریت سلامت دارای اجزائی است که لازم است بدقت این سیستم را در کشور جمهوری اسلامی ایران استقرار داده  و روز به روز مستحکم نماید این سامانه بر یک نظام امن پایش و نظارت استوار می باشدکه طرح و الگوریتم آن بشرح ذیل می باشد:

فلوچارت فوق رده های مختلف مدیریت سلامت

در جهت پایش خدمات ارائه شونده در پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی زمینی (ریلی و جاده ای- دریایی- هوایی)

 
 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر