آشنایی با گروه
 

کنترل و مراقبت بهداشتی اتباع خارجی

علل ایجاد پایگاه مراقبت بهداشتی

در هر كجا كه حجم آمد و شدهاي بين المللي به اندازه كافي قابل اهميت باشد و در هر زمان كه شرايط اپيدميولوژيكي ايجاب كند بايستي تمام تسهيلات و امكانات براي بكار بستن مقررات بهداشتي بين المللي فراهم آيد

وجود تشكيلات خاص براي ارائه خدمات بهداشتي :

اگر چه اين خدمات در مرزهاي سه گانه متفاوت مي باشند ولي در كليات مشابه بوده و براي ارائه خدمات ، وجود تشكيلات خاصي (پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی) را طلب مي كند .

ارائه خدمات بهداشتي درماني ويژه در مبادي ورودي مرزها :

بر اساس مقررات بين المللي بهداشتي مصوبه 1969 تجديد نظر سال 1983، كشورهاي عضو سازمان جهاني بهداشت موظف به ارائه خدمات بهداشتي درماني ويژه در مبادي ورودي مرزها (هوائي، دريائي و زميني) مي باشد .

چرا مراقبت در سفرهاي بين المللي و اتباع بيگانه ساكن لازم است ؟

بمنظور كاستن از بار اجتماعي انتقال بيماريهاي واگير به داخل كشور

با توجه به اينكه بيماريهاي عفوني در برخي از كشورها بومي و شايع هستند مي توانند در اثر تبادلات جمعيتي و مسافرتها به ساير كشورها نيز سرايت نمايند.

لازمه مراقبت در اتباع بيگانه

- تاثيرپذيري سلامت شهروندان ايراني از سفرهاي بين المللي

- بروز بيماريهاي نوپديد و يا طغيانهاي بيماريهاي واگيردار در كشورهاي دور و نزديك و امكان سرايت به كشور بدليل تبادلات جمعيتي در مسافرتهاي بين المللي

- بخش قابل توجهي از بيماريهايي مانند سل و مالاريا در طي سالهاي اخير مربوط به اتباع بيگانه (بخصوص افاغنه) ساكن در كشور مي شود كه نياز به توجه خاص دارد

داشتن اطلاعات صحيح از آخرين وضعيت اتباع بيگانه :

يكي از مهمترين ابزارهاي مديريت صحيح كنترل بيماريها، داشتن اطلاعات صحيح، كامل و به موقع است كه زمينه مداخلات بهداشتي لازم را در زمان مناسب فراهم نمايد و اين امر جز با برقراري نظام مراقبت بيماريها، ميسر نخواهد شد

معاف از مقررات بهداشتي

در مقررات هيچ نوع شرطي براي معاف نمودن مسافريني كه در موقعيت سياسي هستند (ديپلماتها) از شمول اين مقررات وجود ندارد .

اجراي موازين بهداشتي مثلا بازديد از گواهينامه واكسيناسيون كه براي حفظ سلامتي و طبق مفاد اين مقررات لازم الاجرا هستند بايد از ساير تشريفات اداري و پليسي و غيره كه براي ورود، خروج يا اقامت موقت در كشورها موجود بوده ولي ديپلماتها از آن معاف هستند جداگانه بعمل آيد. در نتيجه اين مقررات شامل تمام مسافرين حتي ديپلماتها نيز گرديده است .

پيشگيري از انتقال بيماري از اتباع بيگانه

1-انجام مراقبت در پستهاي قرنطينه

2- ارائه گواهي سلامت توسط مراكز بهداشت .

 البته در شرايط بروز اپيدمي ها كه غير قابل پيش بيني هستند بر حسب مورد، نياز به اقدامات خاصي خواهد بود

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر