آشنایی با گروه
 

پایگاه مراقبت بهداشتی مرزی جلفا

مقدمه

شهرستان جلفا شمالی ترین شهر استان آذربایجان شرقی و یکی از شهرهای شمالی کشور می باشد که به صورت نوار باریکی از شرق به غرب کشیده شده و از قسمت شمال به واسطه رود ارس با دو کشور جمهوری آذربایجان (نخجوان)و ارمنستان همسایه بوده و دارای دو پست قرنطینه مرزی جلفا و نوردوز می باشد.

نقشه شهرستان جلفا
 

ساختمان پایانه مرزی جلفا

اطلاع رسانی

 

   
 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر