امور اداری - کارگزینی

 

علیرضا فیلکوش زنده: مسئول کارگزینی

 

خدیجه رضائی : مسئول حضور و غیاب و برنامه مرخصی ها

 

 

 

 

 

اهم فعاليت واحد کارگزينی
١ . بررسی صحت احکام صادره از شهرستانها برای کارمندان طرح پزشک خانواده
٢ . انجام کليه امورارزشيابی کارمندان
٣ . انجام امور وبررسی وضعيت درخواست کنندگان همترازی بامشمولين ماده ٨ اعضاء هيئت علمی
۴ . پاسخگويی به سوالات همکاران شهرستانها وراهنمايی درموارد لزوم
۵ . استعلام سوء پيشينه کيفری کارمندان درموقع بکارگيری
۶ . استعلام از هسته گزينش ومعرفی جهت آزمايشات استخدامی
٧ . تهيه آمار حسب درخواست دستگاههای دولتی
٨ . اخذ تائيديه کميسونهای مربوط به از کارافتادگی ( حق اشعه ) و ....
٩ . استعلام وضعيت ايثارگری اعم از ميزان جانبازی ، نحوه استفاده فرزندان شاهد از مزايای استخدامی از مراجع مربوطه ) بنياد امورايثارگران و (…
١٠ . برخی امور متفرقه نظير سهام عدالت کارت اعتباری ، کسر ساعات کاری برخی کارکنان و ....

شرح وظايف مسئول بايگانی
١ . دريافت نامه ها از دبيرخانه
٢ . کنترل نامه ها بادفتر
٣ . جداسازی نامه های پرسنلی واداری
۴ . درج در دفتر انديکس
۵ . بايگانی نامه های اداری درزونکن
۶ . بايگانی برگه های مرخصی روزانه پرسنل رسمی
٧ . بايگانی نامه های پرسنلی در پرونده
٨ . بايگانی برگه های ساعتی وروزانه شرکت خدماتی
٩ . ارسال اصل نامه ها وتحويل کپی آنها برای گروهها
١٠ . بايگانی حکم های کارگزينی درپرونده پرسنلی وپرونده جداگانه
١١ . بايگانی درخواست کار برای پرسنل وتهيه کپی
١٢ . شماره گذاری برگه های پرونده
١٣ . تحويل پرونده به کارگزينی حسب درخواست پ
١۴ . ارائه مدارک درخواست به کارگزينی وتهيه کپی
١۵ . تهيه ليست مشخصات همکاران وارائه به مراجع ذيربط
١۶ . استخراج نامه ها وسوابق از بايگانی راکد وپرونده های بازنشستگان
١٧ . مرتب سازی بايگانی وپرونده ها
١٨ . بايگانی ارزشيابی های پرسنلی
١٩ . بايگانی آمورش فنی
٢٠ . بايگانی سوابق کار
٢١ . بايگانی مرخصی های سالانه
٢٢ . بايگانی نامه های محرمانه پ
٢٣ . استخراج نامه ها به دبيرخانه برای عودت واسکن
٢۴ . بايگانی بخشنامه های اداری
٢۵ . بايگانی شرح وظايف

شرح وظايف مسئول حضور وغياب مرکز
١ . ثبت پاسهای اداری دربرنامه حضور غياب
٢ . ثبت مرخصی های ساعتی
٣ . ثبت مرخصی روزانه
۴ . ثبت ماموريت های روزانه
۵ . ثبت مرخصی های روزانه دربرنامه اتوماسيون مرکز ودانشگاه
۶ . ثبت مرخصی ها درکارتکس
٧ . کنترل به روز مرخصی وحضور غياب تمام همکاران
٨ . ثبت مرخصی های استفاده شده
٩ . صدور کارکرد ماهانه همکاران جهت حقوق به حسابداری
١٠ . اعلام مرخصی های استفاده شده همکاران ماموربه خدمت به شهرستانها
١١ . پيگيری های ارائه شده درمورد برگه های داده نشده
١٢ . پاسخ به سوالات همکاران مراجعه کننده در مورد کليه مرخصيها و پاسهای اداری
١٣ . ثبت اسامی همکاران جديد وپايان کار به همکاران بازنشسته وانتقالی

 

فلوچارت کارگزینی 

برچسب ها :