آشنایی با گروه
 

درمان ضدرتروويروسي

درحال حاضر پنج تا شش ميليون نفر مبتلا به ايدز دركشورهاي درحال توسعه نياز به درمان ضدرتروويروسي دارند و اين درحالي است كه تنها سيصدهزار نفر به اين درمان دسترسي دارند. سازمان بهداشت جهاني برنامه درمان براي سه ميليون نفر تا پايان سال 2005 را ابزاري براي تقويت سيستم بهداشتي كشورها ميشناسد. كشور ما نيز اين هدف را درنظر گرفته و تمام تلاش خود را براي افزايش پوشش مراقبت و درمان ضدرتروويروسي ميكند. البته ضرورت امكان شناسايي هرچه بيشتر موارد را به عنوان پيش زمينه مراقبت و درمان نبايد فراموش كرد.

الف - براساس تعاريفي كه در خصوص ايدز ارائه شد ، معيار درمان ضدرتروويروسي درحال حاضر به شرح ذيل ميباشد:

معيارهاي شروع درمان ضدرتروويروسي در بالغين و نوجوانان بالاي 12 سال:

 

امكان سنجش سلولهاي CD4+ وجود دارد :

* مرحله باليني چهار بدون درنظر گرفتن شمارش سلولهاي + CD4
* مراحل باليني يك، دو، يا سه با شمارش سلولهاي CD4+ كمتر از 200 در ميليمتر مكعب

امكان سنجش سلولهاي CD4+ وجود ندارد:

* مرحله باليني چهار بدون در نظر گرفتن شمارش كل لنفوسيت ها
* مرحله باليني دو يا سه با شمارش كل لنفوسيتها كمتر از 1200 در ميليمتر مكعب

 

 

معيارهاي شروع درمان ضدرتروويروسي در مورد كودكان به شرح زير است:

امكان تست CD4

سن

وضعيت آزمايشگاهي

مرحله باليني مرحله باليني

وجود دارد كمتر از 18 ماه سرولوژي HIV مثبت يا مادر آلوده به HIV مرحله باليني سه با درصد سلولهاي CD4+ كمتر از 20%
بيشتر از 18 ماه سرولوژي مثبت HIV

مرحله باليني سه بدون در نظر گرفتن درصد سلولهاي CD4+

مرحله باليني يك يا دو با درصد سلولهاي CD4+ كمتر از 15%

وجود ندارد كمتر از 18 ماه سرولوژي HIV مثبت يا مادر آلوده به HIV تنها در صورتي كه تست ويرولوژيك مثبت و در مرحله باليني سه باشد ايدز تلقي ميشود. (كودكان بدون علامت (مرحله 1)، تحت درمان قرار نمي‌گيرند.)
بيشتر از 18 ماه سرولوژي مثبت HIV مرحله باليني سه

لازم به ذكر است كه شمارش مطلق لنفوسيت ها ارتباط مستقيم با خطر مرگ و مير اين كودكان دارد. خطر مرگ و مير در ظرف يك سال،‌در كودكان كمتر از 18 ماهي كه شمارش مطلق لنفوسيت كمتر از 2500،‌ وبراي كودكان 18 ماهه يا بالاتر، با شمارش مطلق لنفوسيت كمتراز 1500،‌ بيش از 20% بوده ‌است، لذا شمارش مطلق لنفوسيت كمتر از 2500 براي كودكان كمتر از 18 ماهه يا شمارش كمتر از 1500، براي كودكان 18 ماهه يا بيشتر،‌ ميتواند نشانگر نقص ايمني باشد.

موضوع ديگري كه اهميت دارد اين است كه علي رغم ترشح داروهاي ضدرتروويروسي مثل نويراپين، در شير مادر لازم است كه درصورتيكه كودك نياز به درمان ضدرتروويروسي داشته باشد، داروها با دوز هاي استاندارد در اختيار كودك قرار گيرد. لازم به ذكر است كه سرولوژي HIV يك بار بعد از 6 ماهگي و يك بار بعد از 18 ماهگي بايد تكرار و اثبات شود. درمان ضدرتروويروسي تنها براي موارد اثبات شده عفونت HIV ادامه خواهد يافت.

آزمايشات زير زمان شروع درمان ضدرتروويروسي درخواست شوند :

1- قبل از شروع درمان:

* CBC,Diff ESR – LFT – BUN , Cr – FBS – Cholesterol – Triglyceride

* Pregnancy Tests: وضعيت همه خانمهاي آلوده اي كه در سن باروري هستند در صورت تاخير در عادت ماهانه يا قبل از شروع درمان ضدرتروويروسي از نظر بارداري بايد مشخص شود .

2- آخر هر ماه

* CBC, Diff

3- آخر ماههاي اول، دوم، سوم و پس از آن هر شش ماه:

* BUN, Cr. – LFT

4- در آخر هرسال:

* ESR , LFT , BUN ,Cr ,FBS ,Cholesterol,,Triglycerid CBC-Diff

ب )داروها و دوز موثر :

دركشور در حال حاضر سه دارو براي شروع درمان ضدرتروويروسي كامل (HAART ) در دسترس قرار دارند :

1- زایدوودین (AZT یا ZDV ) : سیصد (300 ) میلی گرم دو بار در روز يا 100 ميلي گرم شش بار در روز يا 200 ميلي گرم سه بار در روز

2- لامي وودين (3TC ): صد و پنجاه ( 150 ) ميلي گرم دو بار در روز (درصورتيكه وزن بيمار كمتر از 50 كيلوگرم باشد ،دو ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن )

3- نلفيناوير (NFV ): هفتصد و پنجاه ( 750 ) ميلي گرم هر 8 ساعت يا 1250 ميلي گرم هر 12 ساعت ( نه قرص در روز )

لازم است هر سه داروي فوق به طور همزمان تجويز و استفاده شوند ، در غير اينصورت احتمال مقاومت دارويي افزايش خواهد يافت . هر يك از اين داروها داراي عوارض جانبي متعددي مي باشد و بيمار بايد در حين درمان مورد پايش قرار گيرد . براي اطلاعات بيشتردرخصوص شرايط شروع درمان و غيره به كتاب راهنماي درمان ضدرتروويروسي مراجعه نماييد. تكميل پرونده درمان ضدرتروويروسي براي كليه بيماراني كه تحت درمان ضدرتروويروسي قرار خواهند گرفت ونيز ارسال تصوير صفحه دوم آن به مركز مديريت بيماريها الزامي است.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر