آشنایی با گروه
 

پيش‌گفتار ( برنامه کشوری کنترل ایدز )

طرح پيشنهادي نظام ساماندهي معتادان خياباني سخت دسترس

مصوب كميته كشوري كاهش آسيب و كميته فني HIV و ايدز

ويرايش سوم آبان 1383

تهيه شده توسط:

اداره كنترل ايدز ( مركز مديريت بيماريها ، معاونت سلامت)

دفترپيشگيري وامور اعتياد سازمان بهزيستي كشور ( معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي كشور)

اداره پيشگيري ودرمان سوء مصرف مواد (دفتر سلامت رواني اجتماعي ومدارس ، معاونت سلامت)

اعضاي كميته كشوري كاهش آسيب:

آقايان و خانمها دكتر: گويا (رئيس كميته)، معتمدي(دبير كميته)، سيگاري، وزيريان، صفاتيان، افشار، تقوي،‌ صفاريه، مكري،‌ محرز، بوالهري، بيرامي

اعضاي كميته فني:

آقايان و خانمها دكتر: شغلي، كمالي، نامداري، مرادي، شاهرضايي، كازروني، آموزنده، ذنوبي، سرگلزايي مقدم

 

پيش گفتار:

 

امروز به همگان مسلم شده رخداد اعتياد عمدتا ناشي از رويارويي چهار عامل ناهنجار فقر، بيكاري، اظطراب و افسردگي با يكديگر است. واكنشهاي انسان در مواجهه با هركدام از اين فشارها متفاوت بوده و آستانه تحمل در برابر آنها نيز يكسان نيست. بديهي است هرزمان اين عوامل با يكديگر توام ميشوند احتمال بروز رفتارهاي غيرمعمول و پرخطر همچون مصرف مواد مخدر و محرك دوراز انتظار نيست. اعتياد يك مشكل فردي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، رواني و حتي سياسي است و به آن نميتوان به عنوان يك معضل فردي نگريست.

برخورد با كساني كه به مصرف اينگونه مواد روي آورده اند تنها از ديدگاه مجرمانه و انجام اقدامات تنبيهي بدون توجه جدي به عوامل پديد آورنده آن از جنبه هاي فردي و اجتماعي باعث سوق دادن اينگونه افراد به خطرناك ترين حاشيه هاي اجتماع و بدنبال آن ورود به ساير رفتارهاي پرخطر مثل فحشاء و قاچاق مواد مخدر و غيره شده واز سوي ديگر منجر به افزايش روزافزون تعداد آنها و همچنين عدم دسترسي هرگونه خدمات آموزشي و پيشگيري و بهداشتي به آنها ميشود. رهايي كساني كه به مصرف مواد مخدر و محرك روي آورده اند از دام اعتياد يك فرايند طولاني است كه به سرمايه گذاري كافي (منابع انساني و مالي) نياز داشته و اگر واقعا درپي كاهش مشكلاتي همچون جرائم خياباني، قتل، خودكشي و فحشاء‌ و غيره هستيم بايد به اينگونه سرمايه گذاري ها بهايي بيشتر بدهيم.

برنامه كاهش ميزان اعتياد چهار ستون اصلي دارد:

1. آموزش و پيشگيري

2. درمان

3. كاهش آسيب

4. بازنگري قوانين

دركشورهاي موفق جهان بين نظام بهداشتي، سيستم قضايي و نيروي انتظامي درك متقابل و همكاري تنگاتنگي وجود داشته و با كمك يكديگر بسته هاي ارائه خدمت مناسبي براي اين منظور تهيه شده است. آنها به اين نتيجه رسيده اند كه امكانات درماني بايد براساس تقاضا گسترش يافته و كساني كه تحت مراقبت قرار ميگيرند پس از اقداماتي مانند سم‌زدايي و درمان باز هم به كمك هايي نياز دارند كه پايان آن بازگشت به آغوش خانواده و اجتماع است.آنها همچنين تصميم جدي گرفته اند كه تعداد مراكز نگهداري دائم معتادان خياباني را به حداقل رسانده و خدماتي مانند مراجعه معتادان به مراكز روزانه گذري (Drop in center )، سم زدايي روزانه، درمان نگهدارنده متادون را گسترش دهند. دركنار همه اينها بازنگري قوانين و تقويت خدمات آموزشي و پيشگيري لازم است با قوت هرچه تمامتر دنبال شود.

طرح ساماندهي معتادان خياباني و سخت دسترس حاصل زحمات يكساله همكاران عزيزم در كميته كاهش آسيب است كه همگي اعتقاد راسخ داريم ميتواند با نگرشي جديد و رويكردي علمي وبا بهره گيري از تجربيات كشورهاي موفق جهان با درنظر گرفتن مباني فرهنگي جامعه به هدف كاهش ميزان اعتياد دست يابد. بديهي است اين طرح در آينده در جريان عمل و با استفاده از راهنمايي ساير عزيزان كامل تر و موفقتر خواهد بود.

دكتر محمد مهدي گويا

رئيس مركز مديريت بيماريها و رئيس كميته كشوري كاهش آسيب

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر