آشنایی با گروه
 

هدف كلي

كاهش مخاطرات بهداشتي - اجتماعي و اقتصادي در سوء مصرف كنندگان مواد

اهداف اختصاصي :

1- افزايش دسترسي به جمعيت با رفتارهاي پرخطر مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر جنسي جهت ارائه خدمات در محل زندگي و رفت و آمد آنها

2- افزايش دسترسي به جمــعيت با رفتارهاي پرخطر مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر جنسي جهــت برقراري ارتباط آنها با سيستم هاي بهداشتي _ درماني و اجتماعي ،

3- كاهش بروز و شيوع عفونت ويروس ايدز در جمعيت هاي پرخطر جنسي و مصرف كننده مواد مخدر ،

4- كاهش بروز و شيوع بيماريهاي آميزشي و هپاتيت منتقل شونده از راه خون و ساير عفونت هائي كه به طريق مشابه منتقل مي شوند ،

5- توانمند سازي مصرف كنندگان مواد در جهت كاهش مخاطرات بهداشتي ناشي از رفتارهاي پرخطر مصرف مواد،

6- بازگرداندن معتادين خياباني به آغوش خانواده و اجتماع ،

7- كاهش وقوع جرم و رفتارهاي جنايت كارانه در مصرف كنندگان مواد ،

8- ايجاد امكان درمان مصرف كنندگان مواد با استفاده از رويكردهاي مختلف .

استراتژي ها :

1- ارائه خدمات فعال كاهش آسيب به مصرف كنندگان مواد داراي رفتارهاي پرخطر ،

2- مرتبط كردن مصرف كنندگان تزريقي مواد و افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسي با مراكز ارائه دهنده خدمات بهداشتي درماني

3- تقويت ساختار مراكز بهداشتي - درماني موجود در جهت ارائه خدمات به مصرف كنندگان تزريقي مواد و افراد داراي رفتارهاي پرخطر جنسي

4- تقويت مشاركت و همكاري بين بخشي بخصوص در بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، سازمان بهزيستي ، جمعيت هلال احمر، سازمان زندانها واقدامات تاميني وتربيتي كشور، نيروهاي انتظامي و سازمان هاي غير دولتي در اجراي برنامه هاي كاهش آسيب

5- كمك به راه اندازي مراكز ارائه خدمات كاهش آسيب توسط بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي براساس برنامه هاي پيش بيني شده

فعاليت ها :

فعــاليــت هاي مــورد نياز ، شــامل مواردي است كه در زير مي آيد . هر چند در شروع هر مداخله اي ، اقدام به ارزيابي سريع وضعيت ضروري است ولي انجام همه فعاليتهاي زير در همه مناطق ضروري نيست . مثلاً اگر در شهر يا محله اي كه عمدتاً ويژه افراد داراي رفتارهاي پرخطر باشد، وجود ندارد و افراد داراي رفتــارهاي پرخطر در كل شهر پراكنده اند، طبعـاً راه اندازي پايگاه در چنين محله هائي مصداق ندارد . همچنين براي اجراي برنامه هاي كاهش آسيب نمي توان خود را فقط به شيوه هاي زير محدود كرد و هر انـديشه جديدي پس از انجام ارزيابي هاي كارشناسانه مي تواند باعث بهبود عملكرد نهائي شود .

توجه: براي اجراي هرچه موفق تر اين برنامه ها لازم است ضمن جلب مشاركت عملي همه نهادهاي درگير مثل دانشگاه علوم پزشكي‏، سازمان بهزيستي، شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان،‌ جمعيت هلال احمر، سازمان زندانها، سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي مردمي، قبلا با مسئولين شهرستان نظير فرماندار و نيروهاي انتظامي ، هماهنگي هاي لازم بعمل آيد. اولين قدم براي اجراي اين برنامه مطرح كردن آن در كميته هاي استاني كنترل عفونت HIV و ايدز، مي‌باشد و برنامه ريزي و هماهنگي از طريق كميته استاني كاهش آسيب انجام ميگيرد. تامين هزينه اين طرح توسط نهادهاي دولتي ذيربط ويا بوسيله خود نهادهاي غيردولتي بوده، درهرحال نظارت نهادهاي دولتي ذيربط الزامي خواهد بود. كميته استاني كاهش آسيب نظارت كلي بر حسن اجراي طرح را عهده دار خواهد بود.

اجزاي اين نظام عبارت است از :

1. ارزيابي سريع وضعيت و برپايه آن زمينه سازي، جلب مشاركت و هماهنگي ساير ارگانهاي ذيربط براي اجراي برنامه

2. سطح بندي خدمات:

سطح اول:

راه اندازي تيمهاي سيار كمك رساني

سطح دو:

* راه اندازي مراكز گذري يا DIC

* راه اندازي نوانخانه

سطح سوم:

* تقويت و تجهيز مراكز بهداشتي و درماني شهري و مراكز مربوط به بهزيستي نزديك به محله هاي پرخطر

* تقويت و تجهيز مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري ( مركز بهداشتي درماني مرجع )

3. نظام ارجاع

بديهي است اجراي هركدام از اجزاي نظام فوق الذكر وابستگي كاملي به اجزاء‌ ديگر دارد.

مزاياي راه اندازي اين نظام:

* با استفاده از اين نظام، پوشش حداكثر براي مصرف كنندگان تزريقي و دسترسي آسان تر به حداقل خدمات كاهش آسيب فراهم ميشود.

* حداقل هزينه براي رسيدن به هدف فوق صرف خواهد شد.

* امكان پوشش و خدمات و ارجاع براي ساير محله و گروه هاي درخطر از نظر تماس جنسي نيز وجود خواهد داشت.

* امكان بهتر نظارت و پايش و ارزشيابي، و ثبت داده ها وجود خواهد داشت.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر