آشنایی با گروه
 

ارزيابي سريع وضعيت

ارزيابي سريع وضعيت، يك روش علمي و ارزشمند است كه مسئولين و كارشناسان ميتوانند آن را به صورت گروهي يا انفرادي انجام دهند. به جهت شناسائي ماهيت ، وسعت و روند سوء مصرف مواد و رفتارهاي پرخطر جنسي ، ساختارها و منــابــع مــوجود و مورد نيــاز بــراي حل مشكلات و سپس يافتن راههائي بــراي حل اين مشكلات و طراحي مداخلات لازم است . بديهي است انجام صحيح يك ارزيابي سريع وضعيت نياز به مشاركت گروه هاي مردمي، زمينه سازي و هماهنگي با مسئولين و ارگانهاي ذيربط آن شهر يا محله داشته همچنين نتايج بدست آمده ميتواند در گام هاي بعدي عملياتي كردن مداخلات لازم،‌ از جمله توجيه مسئولين محلي بسيار موثر باشد. بديهي است كه بدون انجام ارزيابي سريع وضعيت از محله ها،‌ برنامه ريزي براي مداخلات بعدي (تشكيل تيم هاي سيار، مركز گذري، ...) تاثير و هزينه - اثربخشي لازم را نخواهد داشت. براي اطلاعات بيشتر به جزوه “ چگونه يك برنامه ارزيابي سريع وضعيت در زمينه سوء مصرف مواد اجرا كنيم و مداخلات متناسب با آن را سازمان دهيم ” منتشر شده توسط مركز مديريت بيماريها مراجعه كنيد .

متولي و مجري برنامه: ارزيابي سريع وضعيت در سطوح استاني ميتواند بوسيله دانشگاه علوم پزشكي ويا سازمان بهزيستي هدايت شود.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر