آشنایی با گروه
 

راه اندازي مركز گذري (Drop –In Center)

اين مركز به عنوان مكاني براي استراحت افراد بي خانمان و داراي سابقه رفتار هاي پرخطر به جهت ارائه خدمات كاهش آسيب و كمك به اتصال اين افراد به خدمات درماني راه اندازي ميشود. مركز گذري مكاني است كه مصرف كنندگان مواد مي توانند وارد شوند و در آنجا به استراحت بپردازند. در مركز گذري، حداقل لقمه ناني براي خوردن و حمامي براي استحمام يافت مي شود . شايد بتوان بسته به موقعيت، تداركات ديگري هم براي آن در نظر گرفت .

متولي و مجري برنامه: اين برنامه بوسيله سازمانهاي غيردولتي، بخش خصوصي و داوطلبين اجرا ميشود. دانشگاه هاي علوم پزشكي، سازمان بهزيستي و ‌جمعيت هلال احمر ميتوانند با سازمانهاي غيردولتي داوطلب، قرارداد بسته و برحسن اجراي عمليات آنان نظارت داشته باشند. هريك از سازمانهاي فوق الذكر جهت راه اندازي تيم هاي سيار بخصوص از نظر مكان راه اندازي، نيازمند هماهنگي با معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي حوزه جغرافيايي خود مي‌باشند.

شرايط ورود به مركز گذري:

1. هيچ كس حق ندارد مانع آرامش ديگران شود.

2. خريد و فروش و استفاده از مواد مخدر، مصرف هرگونه مواد غيرقانوني مثل الكل وحتي سيگار كشيدن ممنوع است.

3. كساني كه به مراكز گذري مراجعه ميكنند لازم است ظرف مدت ده روز به مراكز بهداشتي درماني حوزه جغرافيايي مربوطه جهت مشاوره و تست داوطلبانه HIV و ارائه ساير خدمات درماني (درصورت لزوم) معرفي شوند.

4. نكته

1. مصرف داروهايي كه با نسخه پزشك تجويز ميشوند در مركز گذري،‌ ممنوعيتي ندارد.

2. هر مركز گذري بايد حداقل با يك مركز بهداشتي درماني مثلثي (مرجع)، مركز مربوط به بهزيستي يا مراكز درمان اعتياد تحت پوشش وزارت بهداشت مرتبط باشد .

چه خدماتي در مركز گذري ارائه مي شود :

1- مكاني براي استراحت ،

2- غذائي مختصر،

3- خدمات اوليه بهداشتي نظير استحمام ،

4- خدمات كاهش آسيب،

5- برنامه هاي آموزشي و آموزش توسط افراد همسان (Peer education )،

6- غني سازي اوقات فراغت مثل شطرنج و غيره

7- ارائه معرفي نامه جهت دريافت خدمات از مراكز بهداشتي درماني مرتبط،

8- درصورت امكان مشاوره

9- ثبت موارد ( به طور كلي ) .

ساختمان و محل :

مراكز در محلاتي كه براساس يك ارزيابي سريع ، نسبت قابل توجهي از جمعيت آن معتاد بي خانمان است، بايد ايجاد گردد .

اين مركز با حداقل مساحت 100 متر مربع زيربنا مي باشد.

هر مركز داراي ويژگي هاي حداقل ساختماني زير است :

* امنيت فيزيكي مركز ( از نظر فني ) تاييد شده و يا حداقل مشابه ساختمان هاي معمولي همان منطقه باشد و مجهز به سيستم ضد حريق باشد .

* يك سرويس بهداشتي

* يك دوش جهت استحمام

* يك فضاي سرپوشيده حداقل 16 متري ( جهت كلاس هاي آموزشي و مشاوره اي )

* فضايي مناسب بعنوان انبار جهت نگهدري كاندوم و سوزن و سرنگ و ساير مواد مصرفي

* محل كوچكي براي آشپزخانه

نكته: ‌كليه امور خدماتي داخل مركز بوسيله خود مراجعه كنندگان انجام ميشود.

ابزار مورد نياز :

* تخته آموزشي سفيد حداقل يك عدد ،

* ميزكار حداقل يك عدد ،

* صندلي به تعداد مورد نياز (درصورت امكان)،

* يك دستگاه تلفن ثابت مستقل،

* لوازم دفع بهداشتي زباله ها به تعداد كافي و لوازم دفع صحيح وسايل مستعمل تزريق ،

* يك دستگاه ويدئو و تلويزيون رنگي ( در صورت امكان )،

* ابزارهاي بهداشتي ( نظير كاندوم ) ،

* روزنامه هاي هر روز، نوشت افزار،

* وسايل تفريحي مثل شطرنج در صورت امكان ،

* وسايل صرف چاي و آب و غذا و پخت غذا بوسيله خود افراد ، ظروف غذا به تعداد ظرفيت مركز

* وسايل تزريق و وسايل ضد عفوني كننده

* تلوزيون و راديو (درصورت امكان)

پرسنل :

هر مركز متصل به يك گروه outreach از يك سو و يك مركز درمان سرپايي و يا درصورت لزوم مركز بستري از سوي ديگر است . حداقل پرسنل مورد نياز شامل موارد زير است :

1- يك نفر خدمه (از ميان خود مراجعه كنندگان)،

2- دو نفر اعضاي گروههاي خوديار ،

3- يك نفر مددكار اجتماعي ( در صورت امكان )،

4- يك نفر روانشناس ( در صورت امكان )،

ساعات كار : حداقل از 8 صبح تا 17 بعدازظهر ميباشد .

نحوه ارجاع به مركز گذري و انجام فعاليت ها

فرد ممكن است توسط گروه Outreach يا، به صورت خود معرف ، توسط گروه هاي خوديار ، افراد خانواده و يا پليس ارجاع شود .

1. پذيرش فرد با رفتاري كاملا مودبانه و توام با مهرباني و پذيرايي ( ترجيحاً توسط فرد معرفي شده از گروه خوديار )

2. توضيح در مورد فعاليت هاي مركز و انتخاب آزاد براي گزينه هاي مختلف ،

3. ارائه آموزش هاي بهداشتي در فرصت هاي مناسب و با روشهاي مختلف،

4. تامين غذا بوسيله خود مراجعين و كمك انجمن هاي خيريه، بهزيستي و غيره... ،

5. تامين امكانات براي استحمام بهداشتي و شستشوي البسه ،

6. در اختيار گذاري روزنامه،

7. تشويق به شركت در گروه هاي آموزشي خودياري ،

8. ارجاع به مراكز درمان سرپايي و يا بستري و دريافت نتيجه درمان از مركز درماني ،

9. ايجاد امكان گذارندن اوقات فراغت سالم ،

10. سعي در نگهداري افراد در محل و كاهش مراجعات به محل هاي پرخطر. بهتر است نصحيت در كار نباشد و مردم بايد در انتخاب راه خود آزاد باشند ،

11. گزارش به مركز بهزيستي مربوطه ،

12. ارائه وسايل كاهش آسيب .

حداقل اطلاعات لازم از افراد مراجعه كننده ثبت مي شود . در صورت نياز به خدمات درماني تخصصي و بستري به بيمارستانهاي مربوطه، بوسيله فرم هاي مخصوص ارجاع و تحت مراقبت قرار مي گيرند . ارجاع كليه معتادين بخصوص كساني كه تزريق ميكنند، به مراكز درمان با متادون، ضروري است. فعاليت هاي مركز گذري بوسيله نزديك ترين مركز بهداشتي درماني دانشگاه هاي علوم پزشكي يامركز بهزيستي، نظارت و حمايت ميشود.

برخي احتياجات مركز گذري نظير غذا و پوشاك و غيره ممكن است از طريق انجمن هاي خيريه و مردمي تامين گردد.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر