آشنایی با گروه
 

تقويت و تجهيز مراكز بهداشتي درماني شهري و مراكز بهزيستي نزديك به محله هاي پرخطر

جهت ارائه خدمات مراقبتي بهداشتي و درماني به بيماران ارجاعي از طرف سيستم هاي خدمات سيار يا ساير موارد كه به نوعي به اين مراكز مراجعه مي نمايند .حداقل يكي از نزديك ترين مراكز بهداشتي درماني شهري يا روستائي ويا مراكز بهزيستي كه به مناطق اجراي برنامه هاي كاهش آسيب نزديك تر است بايد جهت ارائه خدمات مراقبتي ، بهداشتي و درماني به مصرف كنندگان مواد ، تجهيز و تقويت شود.

متولي و مجري اين برنامه: دانشگاه هاي علوم پزشكي هم متولي و هم مجري اين برنامه ها مي‌باشند.

پزشك مسئول اين مركز بايد در زمينه ارائه خدمات مراقبتي و درماني به بيماران HIV / ايدز در سطح عمومي آموزش ببيند ( رجوع به دستور العمل برخورد باليني با بيماران HIV / ايدز )

شرح وظائف پزشك اين مركز:

1- بايد توانائي انجام مشاوره قبل و بعد از آزمايش HIV و تفسير نتايج اين آزمايش و نحوه پيگيري آنها را داشته باشد .

2- بايد توانائي انجام مشاوره هاي اعتياد را داشته باشد

3- درمان سندرميك بيماريهاي آميزشي را بداند و اين خدمت را ارائه كند.

4- پزشك مسئول مركز و ساير كاركنان مرتبط بخش بهداشت بايد در زمينه اجراي برنامه هاي كاهش آسيب آموزش ديده باشند .

اين مركز بايد توانائي حمايت تداركاتي و عملياتي از اجراي برنامه هاي كاهش آسيب مثل برنامه هاي سرنگ و سوزن ، Outreach و آموزش همسانان را داشته باشد . يك نفر از پرسنل مركز بايد جهت مسئوليت سازماندهي و هماهنگي اين امور تعيين شود .

در اين مركز حداقل خدمات زير ارائه مي شود :

1- آموزش و اطلاع رساني به مراجعين

2- ارائه برخي از خدمات كاهش آسيب مثل برنامه هاي سرنگ و سوزن و كاندوم .

3- مشاوره اعتياد

4- مشاوره قبل و بعد از آزمايش HIV

5- دريافت نمونه خون و ارسال آن جهت انجام آزمايش HIV داوطلبانه.

6- پيگيري مراقبت و درمان بيماران مبتلا به HIV / ايدز در سطوح اوليه بر اساس دستورالعمل كشوري

7- درمان بيماريهاي آميزشي و انجام پيگيري هاي لازم براساس دستورالعمل كشوري

8- ارجاع مواردي كه نياز به سطوح پيشرفته تر ارائه خدمات دارند

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر