آشنایی با گروه
 

راه اندازي يا تقويت مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري (مراكز بهداشتي درماني مرجع)

جهت حمايت از برنامه هاي فوق و ارائه خدمات مراقبتي ، بهداشتي _ درماني در سطوح پيشرفته تر در نظر گرفته شده اند. اين مراكز علاوه بر آنكه خودشان خدمات مراقبتي، بهداشتي . درماني، آموزشي و مشاوره اي را ارائه مي دهند ، مرجعي براي ارائه خدمات مراقبتي پيشرفته تر نظير درمان ضدرتروويروسي و درمان با متادون، به بيماران هستند و پشتيباني فعاليت هاي ساير مراكز پيراموني را نيز به عهده دارند( به دستورالعمل مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري مراجعه كنيد )

متولي و مجري برنامه: دانشگاه هاي علوم پزشكي هم متولي و هم مجري اين برنامه هستند.

لازم به توضيح است كه ارائه درمان نگهدارنده متادون در مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري (مرجع) تنها براي مصرف كنندگان تزريقي مبتلا به HIV صورت ميگيرد. رسيدگي به ارجاعات ازمراكز بهداشتي درماني ومراكز بهزيستي به عهده اين مركز است.

بر آوردنهائي در مورد مصرف كنندگان مواد (‌موارد ذيل بصورت مقطعي توسط سازمان مربوطه بررسي مي گردد ):

1- درصد مصرف كنندگان مواد كه حداقل از دو راه اصلي از راههاي انتقال HIV / ايدز و پيشگيري از آن آگاهند .

2- درصد مصرف كنندگان مواد كه از تزريق به ساير روش هاي استفاده روي آورده اند ،

3- درصد مصرف كنندگان مواد كه مصرف غير اشتراكي تزريق را ذكر مي كنند ،

4- درصد مصرف كنندگان مواد كه روش هاي تزريق سالم تر رابه كار مي برند.

5- درصد مصرف كنندگان مواد كه در آخرين تماس جنسي شان از كاندوم استفاده كرده اند ،

6- درصد مــصرف كنندگان مواد كه به سرويس هاي درمان نگــهدارنده متادون ارجاع شده وتحت درمان قرار گرفته اند ،

7- شيوع HIV در ميان مصرف كنندگان تزريقي مواد

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر