آشنایی با گروه
 

ايجاد نظام ارجاع

نظام ارجاع

از امداد گران سيار ، مددكاران اجتماعي ، نيروي انتظامي و خطوط تلفني مـــداخله در بــحران به مراكز گذري، نـوانخانه ها و مراكز بهزيستي و درمانگاههاي ترك اعتياد، و درصورت نياز به خدمات مراقبت و دمان به مراكز بهداشتي درماني و مراكز مشاوره بيماريهاي رفتاري تشكيل ميگردد .

الف) از طريق تيم هاي سيار :

گروه امــداد رســان سيار ، بــايد حداقل با يــك مركز بهزيستي، كلينيك هاي ترك اعتياد يا مشاوره بيماريهاي رفتاري) مرتبط باشد و آن دسته از جمعيت هدف را كه مايل به دريافت خدمات سطح بالاتر مثل درمان هاي نگهدارنده يا آزمون هاي پاركلينيكي هستند، به اين مراكز ارجاع دهد. همچنين ارتباط با نوانخانه نيز جهت ارجاع آن دسته از مصرف كنندگان مواد كه نياز به شب‌ ماني دارند، در شهرهائي كه امكان راه اندازي نوانخانه دارند ، ضروري است .

ب) از طريق نيروي انتظامي :

اطلاعات لازم درباره سيستم ارائه خدمات به نيروي انتظامي ارائه مي‌ شود تا پليس مصرف كنندگان مواد كه جرائم مشهود مانند خريد و فروش مواد مخدر ، سرقت يا موارد مشابه ندارند را جهت دريافت اين خدمات به مراكز ارائه دهنده خدمات راهنمايي كند .

ج ) ارجاع از طريق خطوط تلفني و مددكاري :

اطلاعات لازم در مورد سيستم ارائه خدمات و مراكز آن در اختيار خطوط تلفني و مراكز مددكاري قرار مي گيرد تا در صورت مراجعه مصرف كنندگان مواد به اين مراكز ، ضمن ارائه آموزش هاي لازم ، به اين مراكز ارجاع شوند.

نكته: ممكن است در صورت تمايل و وجود امكانات وسيعتر، يك سازمان غيردولتي بتواند بسته خدمات outreach و مركز گذري و حتي ارائه درمان متادون را (با اين شرط كه تجويز از طرف مركز مرجع صورت گرفته و تحت نظارت نزديك آن مركز صورت گيرد) يك جا انجام دهد. كه البته نيازمند هزينه، نيروي پرسنلي دوره ديده و فضاي فيزيكي بيشتري خواهد بود.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر