آشنایی با گروه
 

نماي شماتيك نظام ساماندهي معتادان خياباني

 

 اين علامت مراكز مرجع يعني مشاوره بيماريهاي رفتاري ويا مراكز درمان نگهدارنده با متادون ميباشد. در محله هاي پرخطر حداقل يكي از مراكز بهداشتي درماني شهري ويا مراكز بهزيستي تقويت تجهيز مي شوند.

 اين علامت مربوط به مراكز گذري (DIC) و يا نوانخانه ها مي باشد.

 اين علامت مربوط به برنامه هاي سرنگ و سوزن و Out Reach ميباشد.

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر