آشنایی با گروه
 

اپيدمي HIV/AIDS ايدز و نقش اعتياد تزريقي در آن

اپيدمي HIV/AIDS  در جهان در حال گسترش است .در انتهاي سال 2002 ميلادي ،42 ميليون نفر در جهان به HIV/AIDS  مبتلا بوده اند و تنها در همين سال پنح ميليون نفر به آن مبتلا گشته اند(1). اگر چه در برخي از كشورهاي توسعه يافته موفقيت هاي چشمگيري در كنترل اپيدمي به دست آمده ،اما در كشورهاي در حال توسعه ،گسترش اپيدمي ادامه دارد (1) . طبق برآورد كارشناسان در صورت ادامه روند كنوني تا سال 2015 متوسط عمر در 9 كشور آفريقائي كه بيشترين شيوع HIV را دارند ،17 سال كاهش خواهد يافت (2 ) .همچنين پيش بيني مي شود كه در 126 كشور با درآمد اندك تا متوسط از جمله كشور ما در صورتي كه روش هاي صحيح پيشگيري اعمال نشود تاسال 2010 ،45 ميليون نفر ديگر به عفونت، HIV/AIDS مبتلا خواهند شد .اما در صورت اجراي كامل برنامه هاي پيشگيري تا سال 2005 ،عدد فوق به 29 ميليون نفر كاهش خواهد يافت (1 ). در اين ميان اعتياد تزريقي نيز در جهان گسترش مي يابد و ابتلاي افراد به عفونت HIV در اثر تزريق مواد مخدر نيز به گونه اي هشدار دهنده بخصوص در بسياري از كشورهاي در حال توسعه جهان روبه افزايش است (1 ) .بطور مثال در حالي كه تا يك دهه قبل شيوع اعتياد تزريقي در اندونزي در حد صفر بود ،هم اكنون حدود 124000 تا 196000 معتاد تزريقي در اين كشور وجود دارد كه در انتهاي سال 2002، 43000 نفر آنها مبتلا به HIV/AIDS بوده اند و اگر اشتراك در سوزن ادامه يابد تا انتهاي سال جاري ميلادي تعدادآنها 2 برابر خواهد شد .در سرتاسر ساير نواحي آسياي جنوب شرقي وضع مشابهي وجود دارد و اعتياد تزريقي سوخت اپيدمي HIV/AIDS شده است. در بررسي كه در اواخر سال 2001 در روسيه ميان معتادان تزريقي انجام شد ،56% آنها به HIV/AIDS  آلوده بوده اند و ابتلاي بخش قابل توجهي از آنها ظرف 2 سال قبل از مطالعه مبتلا بوده است (1 ) .اكثريت موارد جديد عفونت HIV در آمريكا نيز در معتادين تزريقي و شركاي جنسي و كودكان آنها رخ مي دهد (4 ). در ايران نيز در حالي كه تعداد مبتلايان به عفونت HIV/AIDS در سال 1380 به تنهائي حدود چهار برابر مجموع مبتلايان تا سال 1375 بوده ،سهم ابتلا از راه اعتياد تزريقي طي همين سالها از 2/2% در مجموع مبتلايان تا سال 1375 به 7/66% در سال 1380 افزايش يافته است (3 ) .با توجه به اينكه در مطالعه دكتر رزاقي و همكاران در سال 1379 در ايران حداقل 100000 معتاد عمدتاً از روش تزريقي استفاده كرده اند. (4 )،خطر اپيدمي HIV  در ايران بسيار جدي است.مطابق برآورد UNAIDS بين 200000 تا 300000 معتادتزريقي در ايران وجود دارد كه حدود نيمي از آنها از وسايل تزريقي به طور مشترك استفاده ميكنند.

گسترش عفونت HIV در معتادين تزريقي مي تواند به گونه اي انفجاري باشد .در ادينبورگ (اسكاتلند )در سال 1983 شيوع HIV در معتادين تزريقي 5% بود ،ولي در سال 1985 به 57% رسيد (5 ) .همچنين در بررسي هاي ديده وري سرولوژيك كه از سال 1987 تا 1988 در مراجعين به كلينيك هاي معتادين تزريقي در بانكوك انجام شد ،شيوع عفونت HIV از 1% به 43 % افزايش يافت (6 ) .در جاكارتا (اندونزي )نيز ميزان شيوع HIV در معتادين تزريقي از حدود 1% در سال 1998 به تقريباً 50% در سال 2001 رسيد (1 ) .هم در ادينبورگ و هم دربانكوك عامل عمده در سرعت بخشيدن به گسترش عفونت HIV در معتادين تزريقي ،عدم دسترسي به وسايل تزريقي استريل بوده كه به شراكت وسيع سرنگ و سوزن در ميان معتادين تزريقي منجر شده است (5 و6 ) .

با توجه به شيوع بالاي رفتارهاي پرخطر جنسي در معتادين تزريقي  اعتياد تزريقي به صورت عامل موثري جهت گسترش عفونت HIV در ساير گروههاي اجتماعي عمل مي كند .بنابراين خطر HIV در معتادين تزريقي فقط محدود به خودشان نيست ،بلكه در درجه اول شامل شركاي جنسي و فرزندان آنها و سپس ساير گروههاي اجتماعي هم مي شود .بطور مثال در نيويورك تقريباً همه 17000 مورد ابتلاي كودكان به HIV ناشي از ابتلاي يك يا هر دو والــدين آنها به HIV از راه اعتياد تــزريقي بوده است (7 ) .مطابق برخي تخمين ها ،حدود 30% معتادين تزريقي در ايران متاهلند و بخش قابل توجهي از آنها روابط جنسي خارج از ازدواج دارند و استفاده از كاندوم نيز در آنها نادر است (1 ) .به نظر مي آيد خطر گسترش عفونت HIV از معتادين تزريقي به ساير گروههاي اجتماعي در ايران بسيار جدي باشد .

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر