آشنایی با گروه
 

چگونه مي توان از اثر اعتياد تزريقي برگسترش عفونت HIV كاست

 متاسفانه كشورهايي كه در اين باره استراتژي درمان و پيشگيري مناسبي دارند ،اندكند و اغلب سياست هاي آنها ،فقط حول محور   “جنگ عليه مواد مخدر ”  دور مي زند كه باعث زير زميني شدن استفاده از مواد مخدر و تبديل آن به يك مشكل كنترل نشده مي شود .اما اين نگرش كه مشكل مواد مخدر فقط يك مسئله قانوني نيست ،بلكه يك مسئله بهداشتي بسيار مهم است كه در صورت عدم برخورد صحيح باآن به علت نقش آن در گسترش عفونت HIV ،مي تواند اثرات اجتماعي – اقتصادي بسيار وسيعي داشته باشد،روز بروز جاي بيشتري باز مي كند .در طي دو دهه گذشته بسياري از كشورها متوجه ضرورت استراتژي هاي علمي تر و انعطاف پذيرتر براي كاهش خطر انتقال عفونت HIV در معتادين تزريقي شده اند ،چرا كه به نظر مي آيد خطرات گسترش عفونت HIV براي فرد و جامعه ،بيش از خود تزريق مواد مخدر باشد (6 ) .اين استراتژي ها معطوف به كاهش رفتارهاي پرخطري هستند كه مي توانند به انتقال ويروس HIV در اثر اعتياد تزريقي منجر شوند و تحت عنوان كاهش آسيب (Harm Reduction ) شناخته مي شوند. كاهش آسيب موثرترين راه شناخته شده براي كاهش اعتياد تزريقي برگسترش عفونت HIV است (6 ).

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر