آشنایی با گروه
 

منابع

 

1 . Anonymous :AIDS epidemic update, December 2002 .UNAIDS /WHO 2002. available at :http :/www. unaids .org .Accessed June 2003 .

2 . Maher D ,Floyd k , Raviglione M ,Strategic framework to decrease the burden of TB/ HIV . WHO ,2002 .

3 )HIV/AIDS در ايران ،گزارش سه ماهه اول ،اداره كل پيشگيري و مبارزه با بيماريها،1/4/1381

4) عمران محمدرزاقي ،آفرين رحيمي موقر ، مهدي حسيني ، سعيد مدني . بررسي سريع وضعيت سوء مصرف مواد در ايران ،معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي كشور و برنامه كنترل مواد مخدرسازمان ملل 1379 .

5 . Robertson JR ,Bucknall ABV , Welsby PD , et al .Epidemic of AIDS related virus infection among intravenous drug users .British Med J 1998 ; 292 :527 –39.

6 . Marlatt GA .1998 Harm Reduction Pragmatic strategies for managing high risk behaviours .The Guilford Press, London .

7 . Anonymous .Needle and syringe Programs :a review of the evidence. Australian National Council on AIDS ,Hepatitis C and Related Disease . May 2000.

8 . Panda S , Saha U , Pahari S , et al .Drug use among urban poor in Kolkata , behavior and environmental correlates of low HIV infection . Nafl Med J India 2002 ,15: 128-134 (abstract ).

9 . Lurie P , Druckev E .An opportunity lost :HIV infections associated with lack of a national needle – exchange programme in the USA . Lancet 1997 ;349 :604 - 08 .

10 . Frischer M, Taylor A , Goldberg D , Elliot L . Direct evaluation of needle and syringe exchange programmes . Lancet 1996 ;347 :768 .

11 . Des Jarlais D C , Hagan H , Friedman SR , et al :Maintaining low HIV seroprevalence in population of injecting drug users . J Am Med Assoc 1995 ;274 : 1226 –1231.

12. Hurley SF , Jolley DJ and Kaldor JM . Effectiveness of needle – exchange programs for prevention of HIV . Lancet 1997 ;379 :1797 – 1800 .

13. Marmor M , Shore RE , Titus S , et al .Drug injection rates and needle exchange use in New York city , 1991 – 1996 .J Urban Health 2000 ;77 :359 –60 .

14. Bluthenthal RN , Kral AH , Gee I ,et al .The effect of syringe exchange use of high risk injection drug users :a cohort study. AIDS 2000 ;14 :605 – 11 .

15. Holtgrave DR ,Pinkerton SD , Jones TS , et al . Cost - effectiveness of increasing access to strile syringe and needles as an HIV prevention intervention in the United States . J Acquir Immune Defic Syndr Hum Retroviol 1998 ;18 supp 1:s133– 9 (abstract ) .

16. CDC . Update :syringe exchange programs – United States , 1998 .MMMR .2001, 50: 384 – 387 .

17. Brid AG , Gore SM , Hutchinson SJ , et al . Harm reduction measures and injecting inside prison versus mandatory drugs testing :results of a cross sectional anonymous questionnaires survey .BMJ 1997 ;315 :21 –24 .

18. lifson AR .Harm reduction and needle exchange programmes . Lancet 1998 ;351: 1819 .

19. Nelles A ,Fuhrer A ,Hirsbrunner HP , Harding TW Provision of syringe :the cutting edge of harm reduction in prison ?BMJ 1998 ; 317 :270 – 273 .

برچسب ها : 

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر