آشنایی با گروه
 

آشنايي با مراكزو پایگاههای مشاوره ، مراقبت و درمان بیماریهای رفتاری استان

سلامتي را از ارزشمندترين كلمات و شكرانة اين موهبت الهي را صيانت وتلاش درجهت تأمين و ارتقاء آن ميدانيم. ازسويي برخورداري از سلامتي حق مسلم افراد جامعه است كه بايد با سياستگزاري صحيح واصولي مسؤولين امر و اجراي دقيق جريان تحقق يابد. بديهي است كه اين امر مانند ضروريات حيات اجتماعي انسانها در گرو مشاركت مسؤولانه و متعهدانه كلية آحاد جامعه دست يافتني خواهد بود. ازآنجايي كه در سالهاي اخير بيماريهاي باز پديد و ظهور بيماريهاي نوپديد تصورات دنياي پزشكي ودستيابي به هدف بهداشت براي همه در سال 2000 را با ترديد مواجه نموده ‌است و رسالت تأمين سلامت جامعه تلاش افزونتر را از سوي مجريان و متصديان آن مي‌طلبد و بدون شك ضمانت همه جانبة در برنامه‌هاي آموزشي ، مراقبتي و حمايتي بايد در دستور كار همة مسؤولين و وظيفة اولي براي همة مجريان باشد. با عنايت به تدوين برنامة استراتژيك (1386-1381) در راستاي ارائه خدمات مراقبتي ، درماني ومشاوره‌اي مورد نياز به افراد داوطلب و افراد آلوده ، مراكزمشاوره ، مراقبت و درماني بيماريهاي رفتاري ( كلينيك مثلثي ) درنقاط مختلف كشور ايجاد وشروع بكار نموده‌است.. تابحال تعداد مراكز مشاوره ، مراقبت ودرمان بيماريهاي رفتاري فعال دركشور 21 21 مركز مي‌باشدكه‌ مركز مشاوره بيماريهاي رفتاري استان آذربايجانشرقي از سه ماهه آخرسال 1381 با همكاري معاونت بهداشتي محترم استان و مركز مديريت بيماريها در خيابان بهار - روبروي پارك شهرداري - طبقة فوقاني مركزبهداشتي و درماني بقيه‌الله راه‌اندازي و نسبت به ارائة خدمات اقدام گرديد.

تعريف مركز مشاوره ومراقبت درماني بيماريهاي رفتاري ( كلينيك مثلثي )

كلينيك هاي مشاوره بيماريهاي رفتاري مراكزي هستند كه قابليت انجام خدمات آموزشي، مشاوره ،پيشگيري ، مراقبت و درمان مراجعين را در سه بعد بيماريهاي آميزشي ، عفونت HIV/AIDS ومصرف مواد مخدر تزريقي را دارا باشند.

ضرورت تشكيل كلينيك هاي مشاوره بيماريهاي رفتاري

1-كنترل وكاهش ميزان بروز وشيوع بيماريهاي آميزشي و عفونت HIV/AIDS

2- کاهش آسيب‌هاي ناشي ازمصرف مواد مخدر تزريقي

3-كاهش موربيديتي درميان افراد آلوده بهHIV/AIDS

4- كاهش مدت زمان بستري و نيزخسارات اقتصادي حاصل از بيماري فوق

5- كاهش فراواني عوارض و عفونتهاي فرصت طلب

6- كاهش مرگ ومير، معلوليت هاي جسمي ، رواني ، اجتماعي

7- كاهش وكنترل برخي عفونت‌هاي خطيرهمراه ، نظير سل درميان بيماران فوق و نيز دركل جامعه

8-پيشگيري از انتقال ويروس به كاركنان بهداشت و درمان و نيز انتقال از مادرآلوده به كودك

9-ارتقاء آگاهي و انجام آموزش براي بيماران مراجعه كننده ، مراجعين داوطلب و افرادي كه رفتارهاي پرخطر دارند ، خانواده‌هاي گروههاي فوق‌الذكر ودرصورت امكان تشكيل هسته‌هاي آموزشي با هدف گروههاي وسيعتر.

10-برقراري ارتباط وسيعتر با مسؤولين زندانها و زندانيان آلوده و در خطر جهت انجام امور فوق درزندانها

11-تامين كانونهاي خانوادگي سالم ، پيشگيري ازفروپاشي خانواده‌ها و نيز پيشگيري از انتقال وگسترش عفونت‌هاي فوق

12-برقراري امكان جمع آوري اطلاعات جامع‌تر درخصوص وضعيت بيماران فوق

13- انجام پژوهش هاي بيشتر در خصوص وضعيت آلودگي و بيماران آميزشي و نیز HIV و بطور كلي مطالعات درزمينه بيماريهايي كه ازطريق رفتارهاي پرخطر انتقال مي‌يابند.

گروههاي هدف درامركنترل، مراقبت ودرمان عفونت HIV، STI

بطور كلي اگر كل جامعه را به چند گروه عمده ذيل تقسيم كنيم گروههاي هدف ذيل را بايد درنظرگرفت :

1 ) افراد آلوده و بيمار:

اين گروه علاوه برآنكه بعنوان بيمار نيازمند مراقبت ودرمان هستند از طرف ديگر بايد بعنوان يكي از مخازن آلودگي نيز مورد توجه ويژه قرار گيرند تاامكان گسترش آلودگي به سايرين به حداقل برسد لذا انجام آموزش ، مشاوره ، مراقبت و درمانهاي مقتضي در اين گروه ازاساسي ترين روشهاي مقابله با بيماريهاي رفتاري درجامعه مي‌باشد دراينجا نيز لازم است است امكاني فراهم آيد تا دسترسي به اين افراد به راحتي امكان پذير بوده و آنان نيز بتوانند از خدمات ارائه شده به سادگي استفاده كنند.

بسياري از افراد آلوده يا زنداني بوده و يا سابقة اقامت در زندان دارند. زندانيهاي آلوده ،‌تحت نظر مراكز مشاوره داير در زندان بوده ، اطلاعات مربوط به بيماري ايشان به صورت مستمر با مراكز مشاورة بيماريهاي رفتاري معاونت بهداشتي تبادل گردد و مراكز بايد اطلاع دقيق از زمان ترخيص بيماران جهت پيگيري‌هاي بعد از ترخيص داشته باشند.

2) گروه‌هاي پرخطر :

مانند مصرف کنندگان مواد تزریقی ،مبتلایان به STI ، خانوادة افراد آلوده ، افراد داراي شركاء جنسي متعدد ، زنان خياباني و ... اينها افرادي هستند كه بواسطة داشتن رفتارهاي پرخطر بايد علاوه بر آموزش ، تحت مشاوره و مراقبت و در صورت لزوم درمان نيز قرار گيرند. . رسالت اصلي در مقابل اين گروه كمك به تغيير رفتار در جهت كاهش زيان و به حداقل رسانيدن آن مي‌باشد. بديهي است به منظور نيل به اهداف فوق بايد زمينه‌اي ايجاد شود تا امكان دسترسي به اين گروها فراهم آيد و اين افراد نيز بتوانند به راحتي به خدمات ارائه شده دسترسي پيدا كنند.

با توجه به كانون‌هاي فعال بيماري در زندان و نياز فراوان زندانيهاي در معرض خطر به امر مشاوره و مراقبت پيگير در صورت امكان تشكيل مراكز مشاوره در زندان‌ها بسيار كمك‌كننده بوده ، چنانچه اين مراكز در زندان‌ها راه‌اندازي نشده باشد در صورت موافقت مسئولين زندان آموزش‌هاي گروهي و مراقبت‌هاي پيشگير مي‌تواند با همياري مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري (كلينيك‌هاي مشاوره بيماري‌هاي رفتاري ) انجام شود.

3 ) گروه‌هاي در معرض خطر :

افراد سالم جوان و نوجوان كه رفتار پرخطر نداشته اما در معرض آن قرار دارند. مانند دانش‌آموزان ، دانشجويان ، سربازها و... اين گروه بايستي تحت آموزش‌هاي ويژه قرار گيرند و از امكان انجام مشاوره‌هاي زيربنايي نيز برخوردار باشند.

4 ) عموم مردم :

ساير افراد جامعه كه جزو گروه‌هاي فوق نيستند بايستي تحت آموزش‌هاي عمومي قرار گيرند. اين آموزش‌ها بايد به گونه‌اي باشد تا ضمن ارائة تصوير صحيحي از بيماري و راههاي انتقال آن از رعب و وحشت بيمورد در اين خصوص كاسته و موجب انگ‌زدائي (Stigma Reduction) گردد .

گروه‌هاي گيرندة خدمت در مراكز مشاوره بيماري‌هاي رفتاري:

1- کلیه مواردHIV/AIDS شناسایی شده در منطقه تحت پوشش

2- افراد با سابقة رفتار پرخطر جنسي و يا مبتلا به STI

3- افراد داراي مصرف مواد مخدر تزريقي

4-خانواده افراد HIV/AIDS

5- داوطلبين اختياري مشاوره

خلاصة خدمات ارائه شده به گروه‌هاي فوق‌الذكر در اين مراكز:

الف ) افراد آلوده به عفونت HIV/AIDS

1 ) جمع‌آوري و گزارش موارد شناسائي شده

2 ) تشكيل پروندة اوليه ( پروندة غير فعال )

3 ) ثبت مشخصات بيمار در كامپيوتر و دفاتر مخصوص

4 ) انجام پيگيري فعال و دعوت از فرد و خانوادة وي جهت مراجعه به مركز

5 ) تشكيل پروندة فعال پس از اولين مراجعة بيمار

6 ) انجام مشاوره به منظور كمك به فرد و خانوادة وي در پذيرش بيماري و كاهش رفتارهاي پرخطر و ايجاد رفتار سالم حداقل ماهي يكبار

7 ) انجام معاينة كامل و بررسي وضعيت بيمار از نظر بيماري‌هاي همراه و تعيين فاز بيماري و ثبت نتايج ويافته‌ها در پروندة بيمار

8 ) انجام معاينة كامل و بررسي وضعيت بيماران ارجاعي از مراكز مشاورة پايه از نظر بيماري‌هاي همراه و تعيين فاز بيماري و اعلام نتايج و يافته‌ها به مراكز مذكور جهت ثبت در پروندة بيمار

9 ) انجام آزمايش‌هاي پايه و پيگير مورد نياز و تكرار آن بر اساس دستورالعمل

10 ) ارجاع جهت آزمايش‌هاي تخصصي بيماران تحت پوشش مركز و بيماران تحت پوشش مراكز مشاورة پايه

11 ) اقدامات پروفيلاكسي در صورت لزوم

12 ) تجويز دارو و انجام درمان‌هاي سرپائي مورد نياز

13 ) ارجاع

14 ) انجام واكسيناسيون : واكسن‌هاي هپاتيت ، توأم ، پنوموكوك ، آنفولانزا جهت اين افراد تلقيح مي‌گردد.

15) انجام اصول Harm Reduction

ـ تحويل سرنگ رايگان به مصرف‌كنندگان مواد تزريقي ( در صورت لزوم )

ـ تحويل داروهاي مسكن و در صورت امكان داروهاي جايگزين مثل متادون

ـ مشاوره و آموزش به منظور تغيير روش مصرف از تزريقي به تدخيني و يا خوراكي

ـ كمك به ترك اعتياد

ـ نحويل كاندوم به كلية متقاضيان تحت مراقبت مركز اعم از مجرد و يا متأهل

ـ انجام پيگيري فعال در صورت عدم مراجعة بيمار با دقت كامل و حفظ اصول محرمانه بودن اسرار

ب ) افراد مبتلا به بيماري‌هاي آميزشي و يا با رفتار پر خطر جنسي :

ـ تشكيل پرونده و تكميل فرم ويژه بررسي بالینی STI

ـ انجام معاينات باليني لازم

ـ انجام مشاوره به منظور كاهش استرسهاي روحي رواني ناشي از بيماري

ـ اراية آموزش به منظور به حداقل رساندن عوارض ناشي از بيماري و استفاده از كاندوم در تماسهاي جنسي و راههاي انتقال ساير بيماري‌هاي مقاربتي

ـ انجام مشاوره و آموزش شريك جنسي بيمار در صورت تمايل بيمار

ـ تحويل داروهاي درماني لازم و انجام درمان سندرميك

ـ تحويل كاندوم به بيماران

ـ انجام آزمايشات تشخيصي لازم از جمله HIV,VDRL ,...

ج ) افراد با سابقة مصرف مواد مخدر تزريقي :

1 ) تشكيل پرونده و تكميل فرم مشاورة ويژة اعتياد

2 ) انجام مشاوره و آموزش به منظور كاهش آسيب‌هاي ناشي از اعتياد

3) تشکیل جلسات گروه درمانی و کمک گیری از بیماران ترک کرده و افراد آلوده به HIV

4) تحویل داروهای جایگزین به مصرف کنندگان مواد تزریقی از جمله متادون و انجام برنامهHarm Reduction

5 ) تحويل سرنگ به مصرف‌كنندگان مواد تزريقي ( در صورت لزوم )

6 ) ارجاع به مراكز ويژة ترك اعتياد ( در صورت اعلام آمادگي فرد )

7) انجام آزمایش HIV و هپاتیت B و C در مصرف کنندگان مواد تزریقی و تکرار آزمایش HIV حداقل هر شش ماه یکبار

د ) خانوادة افراد آلوده به عفونت‌ HIV/ADIS :

1 ) ارائه آموزش‌هاي لازم

2 ) انجام آزمايش در افرادي از خانواده كه احتمال آلودگي دارند ( همسر بيماران هر سه تا شش ماه يك بار آزمايش مي‌شوند ).

3 ) ارجاع جهت دريافت خدمات حمايتي به ارگان‌هاي مرتبط مانند كميتة امداد و هلال احمر و ...

4 ) كمك به حل مشكلات خانوادگي به منظور حفظ كانون خانواده و رفع تنش‌هاي احتمالي موجود

5 ) ثبت نتايج مشاوره و نتايج آزمايش در فرمهاي مخصوص و كامپيوتر

ه ) داوطلبين اختياري مشاوره :

1 ) تكميل فرم مشاورة عمومي

2 ) انجام مشاوره به منظور معرفي رفتار‌هاي پرخطر و راه‌هاي پرهيز از آنان ( مشاورة ساخت رفتار مطلوب )

3 ) انجام آزمايش تشخيصي ايدز در صورت لزوم به صورت رايگان

4 ) آموزش در خصوص راه‌هاي انتقال و راه‌هاي پيشگيري از ابتلا به ايدز

5 ) ثبت كلية اطلاعات در فرم‌هاي مخصوص و كامپيوتر

آدرس و شماره تلفنهای مرکز و پایگاههای مشاوره بیماریهای رفتاری استان آذربایجان شرقی

مرکز /پایگاه مشاوره

آدرس

مشاور

تلفن تماس

مرکز مشاوره مراقبت و درمان بیماریهای رفتاری استان

تبریز - خیابان بهار روبروی پارک شهرداری طبقه فوقانی مرکز بهداشتی و درمانی بقیه ال..

آقای دکتر قهرمانی

آقای فریادی

خانم اسدی

2818188-0411

و

09686

پایگاه مشاوره شهرستان مراغه

مراغه - خیابان معلم کوی دانش طبقه فوقانی مرکز بهداشتی و درمانی شماره یک

آقای دکتر قاضی سلطانی

2226888-0421

پایگاه مشاوره شهرستان میانه

میانه خیابان شهید چمران محل سابق آزمایشگاه تشخیص طبی(مرکزی)

آقای دکتر سید صدری و

آقای کیانی

2238885-0423

پایگاه مشاوره شهرستان سراب

سراب خیابان مطهری شمالی شبکه بهداشت و درمان پایگاه مشاوره شهرستان سراب

آقای دکتر اطمینان بخش

2222704-0431

پایگاه مشاوره شهرستان آذرشهر

آذر شهر- خیابان هلال احمر گذر خان میر مرکز بهداشت شهرستا ن آذرشهر

آقای دکتر علیزاده

4228500-0412

پایگاه مشاوره شهرستان مرند

خیابان امام خمینی روبروی مسجد المهدی مرکز بهداشت و درمانی المهدی

آقای دکتر جمشیدی

2230020-0491

پایگاه مشاوره شهرستان بناب

بناب خیابان امام خمینی شبکه بهداشت و درمان گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

خانم دکتر حقیقی

7243032-0412

پایگاه مشاوره شهرستان شبستر

شبستر خیابان گلشن راز( قلعه باغ) مرکز بهداشتی و درمانی شهید روح زنده شماره یک

خانم دکتر مس جی

2224712-0471

پایگاه مشاوره شهرستان اهر

اهر جهار راه معلم مرکز بهداشتی و درمانی شماره 4

آقای دکتر گلبازی

2232324-0426

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر