آشنایی با گروه
 

هم پیمان در برابر گسترش ایدز ( پوستر )

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر