آشنایی با گروه
 

تحلیل SWOT وضعیت موجود در برنامه کنترل مالاریای استان آذربایجانشرقی

فرصت هاي موجود

1. حمايت مسئولين

2. جلب مشاركت هاي درون بخشي و برون بخشي

تهديد هاي موجود

1. توسعه سدسازی و تشکیل ژیت های لاروی در حاسیه نوار مرزی رود ارس در منطقه مالاریاخیز استان (شهرستانهای خداآفرین- کلیبر- جلفا) 

2. عدم هما هنگي با كشور همجوار مرزي در اجراي برنامه كنترل مالاريا

3. شرايط آب و هوايي مناسب انتقال مالاريا

4. پراكندگي جمعيت در كانون هاي مستعد برگشت مجدد مالاريا

5. تنوع گونه ها و رفتارهاي ناقلين

6. جا به جايي جمعيت

7. کاهش حساسیت بیماریابی مالاریا توسط همکاران

8. توسعه شالیکاری

9. توسعه شالیکاری بعلت کاهش حساسیت مردم منطقه مستعد مالاریا بدلیل حذف مالاریا

10. تبدیل مناطق مستعد مالاریای استان به منطقه آزاد تجاری و احتمال رفت وآمد افراد آلوده و برگشت مجدد بیماری به منطقه

11. ناکافی بودن بازدید و حمایت مسئولان استانی و وزارتی از استان هایی که مالاریا را حذف نموده اند

12. ناکافی بودن مشارکت مردمی، بین بخشی و درون بخشی

نقاط ضعف

1. انگيزه ناكافي كاركنان

2. كمبود  نيروي انساني ماهر

3. كافي  نبودن منابع مالي    

نقاط قوت

1. ادغام برنامه كنترل مالاريا در نظام گسترش سيستم شبكه   

2. وجود سابقه  برنامه كنترل ومبارزه با بيماري مالاريا بطور سالانه 

3. تامين و توزيع لوازم موردنياز

4. وجود برنامه نظام مراقبت

5. شناسایی و ایجاد حوضچه های مطمئن برای پرورش و نگهداری ماهی گامبوزیا 

6. انگیزه قوی معدود همکاران جهت جلب مشاركت هاي مردمي و مسئولين در كانون هاي مالاريا

7. طراحی و تدوین برنامه عملیات حذف مالاریا بسته به شرایط منطقه

8. تغییر و بهبود فرهنگ زندگی مردم منطقه

9. مصوبه کمیته  EMRO مبنی بر اجرای برنامه حذف مالاریا در کشور در افق 1404

 پیشگیری ومبارزه با بیماریهای واگیر