مسئوليتهاي ارتباطي

دستورالعمل فني تهيه طرح هماهنگي تامين خدمات آموزش سلامت در سطح منطقه اي ، نقش اساسي در بهبود سلامت جامعه ايفا نموده و بنابر اين جزيي تفكيك ناپذير از تعهد سياستگذاران ، برنامه ريزان و مديران بخش هاي مختلف توسعه اقتصادي- اجتماعي براي تامين و ارتقاي سلامت جامعه مي باشد. با توجه به اين موضوع ، بهبود سلامت ، مستلزم خدماتي بيش از آن چيزي است كه تنها توسط بخش سلامت ارايه مي گردد ، بنابر اين مشاركت ساير بخش ها بسيار مهم و اساسي است، بخصوص بخش كشاورزي ، غذا، صنعت ، آموزش ، مسكن و ارتباطات كه براي سلامت و رفاه مردم از امور مهم و حياتي هستند.

هماهنگي بين بخشي ، فرآيند اتحاد نيروها ، دانش و ابزارهاي لازم براي درك و حل مشكلات و مسايل پيچيده است كه راه حل هاي آن ، خارج ازظرفيت ، توان و مسووليت يك بخش منفرد مي باشد. هماهنگي بين بخشي در دو بعد صورت مي گيرد:

1. بعد افقي كه بخش هاي مختلف را در سطحي معين با هم مرتبط مي سازد. مثلاً، وجود شركاي بخش هاي سلامت ،كشاورزي و رسانه هاي ارتباط جمعي در سطح جامعه.

2. بعد عمودي كه سطوح مختلف درون يك بخش را به هم مرتبط مي سازد. مانند سطوح محلي ، شهرستاني ، استاني و ملي در درون بخش سلامت

 

تهيه طرح هماهنگي تامين خدمات آموزش سلامت ،نيازمند انجام مراحل زير است:

· تعيين زمينه هاي مشترك بين خدمات آموزش سلامت با ساير بخش هاي توسعه

· تسهيل همكاري بين افراد و كاركنان در سطوح مختلف

· هماهنگي درون بخشي

· تنظيم شيوه هاي كاربردي همكاري بين بخشي

 

دستورالعمل فني مرتبط ساختن نيازها، دغدغه ها و منابع آموزش سلامت با چالش ها ي سلامت

 

مرتبط ساختن نيازها، دغدغه ها و منابع آموزش سلامت با چالش هاي سلامت موجب توسعه فرصت هاي مشاركت درون و بين بخشي آموزش سلامت در مداخلات سلامت و روند توسعه پايدار و ارتقاي جايگاه و نقش علمي ، فني و اجرايي آن در بخش سلامت و ساير بخش هاي فعال در زمينه توسعه پايدارخواهد شد . اين كار نيازمند انجام مراحل زير مي باشد:

· تفسير مفاهيم ، مقاصد و تئوري هاي آموزش سلامت

· حمايت از برنامه ريزي متكي بر داده هاي نياز سنجي براي آموزش سلامت

· انتخاب تكنيك ها و روش هاي بر قراري ارتباط باري ارايه اطلاعات بهداشتي

· تقويت ارتباط بين ارايه دهندگان مراقبت بهداشتي و مصرف كنندگان خدمات

 آموزش بهداشت