مسئوليتهاي آموزشي

1- ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي

2- برنامه ريزي موثر برنامه هاي آموزش سلامت

3- اجراي برنامه هاي آموزش سلامت

4- مديريت برنامه هاي آموزش سلامت

5- ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزش سلامت

 

 

ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي

ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي در برنامه هاي اموزش سلامت ، براي دريافت تصويري مناسب از مشكلات بهداشتي افراد و جوامع ،بسيار مهم و اساسي بوده و فرايندي مشاركتي است كه بايد توسط تيمي متشكل از كاركنان حرفه اي سلامت ، دست اندر كاران بخش هاي توسعه و افراد جامعه صورت گيرد .

برنامه ريزي صحيح براي آموزش سلامت با ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي آغاز مي گردد.

ارزيابي نيازهاي فردي و اجتماعي براي آموزش سلامت شامل مراحل زير است:

· جمع آوري داده هاي مرتبط با سلامت در مورد محيط هاي اجتماعي و فرهنگي

·شناسايي عوامل رفتارهاي تقويت كننده و يا مانع شونده سلامت

· تشريح نيازهاي آموزش سلامت بر اساس داده ها

·تحليل عوامل موثر بر يادگيري افراد ، گروه ها و مخاطبين

 آموزش بهداشت