اجراي برنامه هاي آموزش سلامت

اجراي برنامه هاي آموزش سلامت ، فرآيندي مستمر است كه با انتخاب حيطه مهارتي مورد نظر و تعيين مدل هاي آموزشي آغاز و با تعيين روش ها و فنون آموزشي و انتخاب رسانه مناسب ادامه يافته و به پايش وارزشيابي برنامه مي رسد .

اجراي برنامه هاي آموزش سلامت شامل مراحل زير است :

· انتخاب مهارتهاي مورد نظر در اجراي برنامه هاي آموزش سلامت

· انتخاب بهترين روش ها و رسانه ها ي مناسب با توجه به شرايط آموزش گيرندگان

· پايش فرآيند هاي آموزشي

ارزشيابي كارآيي انواع روش ها و فنون قابل استفاده در برنامه در برنامه هاي طراحي شده

 آموزش بهداشت