مديريت برنامه هاي آموزش سلامت

مديريت برنامه هاي آموزش آموزش سلامت نيازمند توجه به موارد زير است:

· مديريت بودجه و منابع مالي

· مديريت منابع انساني

· رهبري سازماني
 آموزش بهداشت