تولید رسانه

مسئوليت هاي توليد :

الف- برنامه ريزي و تأمين تجهيزات توليد رسانه آموزش سلامت

ب- شناسايي، موسسات برتر در طراحي و چاپ و توليد رسانه

ج- ايجاد بانك رسانه واحد آموزش سلامت

د- هدايت و نظارت بر فرايند توليد و انتشار

و ارزشيابي مواد و رسانه هاي آموزش سلامت

هـ - هدايت و نظارت بر پيش آزمون مواد آموزشي

و تحليل نتيجه و ارسال آن به طراحان مواد آموزشي

و- برنامه ريزي و تخصيص مواد آموزشي و رسانه هاي آموزش سلامت توليد شده

ز- اطلاع رساني در زمينه مواد آموزشي دريافت شده بین متقاضيان

ط- پايش ، نظارت ، كنترل و ارزشيابي فعاليت ها و مداخلات آموزشي

 آموزش بهداشت