فرآیندهای آموزش سلامت در خانه های بهداشت

 

لیست فرآیندهای گروه کارشناسان ارتباطات و آموزش سلامت خانه بهداشت ........................مرکز بهداشت و درمانی .....................شهرستان .........

عنوان فرآیند

ریز فرآیند

سازماندهی

اطلاعات ارتقای سلامت

نیازسنجی ، شناسایی و اولویت بندی مشکلات سلامت منطقه و عوامل موثر برآن ( هر سال یکبار ) و انجام مداخلات لازم برای حل آنها مطابق دستورالعمل و با مشارکت هیئت امنا و تیم سلامت

شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی مبتنی بر عوامل اولویت دار موثر بر بروز مشکل سلامت منطقه ( هر ششماه یکبار ) ، تدوین و اجرای برنامه ها ی آموزشی

جمع آوری اطلاعات نهادهای دولتی ، غیر دولتی و افرادکلیدی و موثر بر سلامت درروستا هر سال یکبار

جمع آوری ، جمع بندی ، تحلیل آمار و گزارش شاخص فعالیت های آموزش و اطلاع رسانی آموزش و ارتقای سلامت و برنامه های رابطین هر ششماه یکبار

تحویل ، نگهداری و استفاده از دستورالعمل ها ، فلوچارتها ی مربوط به برنامه نیازسنجی و مدیریت اطلاعات آموزش سلامت

سازماندهی ارتباطات و مشارکت های جامع برای سلامت

تشکیل هیئت امنا و کمیته ارتقای سلامت در منطقه تحت پوشش مطابق دستورالعمل

جلب حمایت ، همکاری و مشارکت شرکا و محیط های پشتیبان سلامت

شناسایی ، جذب و انتخاب توانمندسازی و بکارگیری

رابطین ( داوطلبان ) سلامت درجمعیت و خانوارهای منطقه تحت پوشش روستایی

مربیان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی رابط سلامت

اعضای موثر بسیجی

روحانیون ، مداحان و مبلغین رابط سلامت مستقر در روستا

مداحان و مبلغات رابط سلامت مستقر در روستا

اعضای موثر هیئات مذهبی و حسینی

شوراهای اسلامی و دهیاران

شوراهای حل اختلاف

تحویل ، نگهداری و استفاده از دستورالعمل ها ، فلوچارتها ی مربوط به ارتباطات و مشارکت های جامع سلامت

سازماندهی ، برنامه ریزی و اجرای آموزش برای ارتقای سلامت

کسب مهارتهای آموزشی

مورد نیاز

نیازسنجی ، تعیین و اولویت بندی و شیوه های حل مشکلات سلامت

نیازسنجی ، تعیین و اولویت بندی نیاز های آموزش سلامت

اصول و تکنیک های طراحی و تدوین برنامه های آموزش سلامت

آشنایی با رسانه های آموزشی و کمک آموزشی و کاربرد آنها

اصول ارتقای سلامت و روش های بهبود شیوه زندگی

امنیت غذا و تغذیه ( شیوه های تغذیه سالم )

رفتارهای مخاطره آمیز سلامت ( آسیب های اجتماعی )

آموزش گروههای هدف در جمعیت تحت

پوشش بر اساس بسته های آموزشی

انجام نیاز سنجی آموزشی گروههای هدف

تعیین موضوعات اولویت دار در گروههای هدف

برنامه ریزی و زمان بندی آموزش موضوعات اولویت دار در بین گروههای هدف ( هفتگی ، ماهانه و سالانه )

اجرای برنامه آموزشی بر اساس موضوعات اولویت دار برای کلیه گروههای هدف

انجام پیش آزمون و پس آزمون کلیه برنامه های آموزش سلامت در گروه های هدف

تهیه و ارسال گزارش نتایج آموزش ها

آموزش و مشاوره چهره به چهره افراد مراجعه کننده یا دارای اختلال و بیماری در حین مراقبت

مشارکت در اجرای بسیج های آموزشی و اطلاع رسانی

برگزاری مناسبت ها ی بهداشتی مطابق تقویم سلامت

تحویل ، نگهداری و استفاده از دستورالعمل ها ، فلوچارتها ی مربوط به سازماندهی و برنامه ریزی و اجرای آموزش آموزش سلامت

سازماندهی و بهره برداری از مواد و رسانه های آموزش سلامت

پیگیری تهیه ، تحویل و استقرار

وایت برد تلویزیو ن ویدئو و ویدئوسی دی رادیو ضبط

فیلم ها ی آموزشی مورد نیاز بر اساس بسته های آموزشی

VHS

CD

گنجه های کتاب و راه اندازی کتابخانه های سلامت

پیگیری خرید کتابها و مواد آموزشی مورد نیاز و درخواست مخاطبین و مراجعین

سازماندهی استفاده بهینه از رسانه های آموزش دیداری ( پوسترها ، چارتها ، فیلیپ چارتها ، پمفلت ها ، بنرها و.... ) و ماکتها در زمان و مکان مشخص

ایجاد آرشیو رسانه ها و مواد آموزشی در واحد مربوطه ، حفظ و نگهداری اصولی آنها

پیگیری تفکیک محل نصب رسانه های آموزشی و نامه ها و دستورالعمل های ادارای و اجرایی از طریق تهیه بولتن مخصوص آموزش سلامت و نامه های اداری

تحویل و توزیع به موقع مواد و رسانه های آموزشی ارسالی در بین گروههای هدف

تهیه ، جمع بندی و ارسال آمار و گزارش عملکرده فعالیت های مرتبط با آموزش سلامت و شاخص های مربوطه

 آموزش بهداشت