برنامه مشارکت نهادها و ارگانها

بنام خداوند بخشنده مهربان

طرح رابط مربي سلامت ( بسيج سازندگي )

مقدمه :

تجربه ثابت كرده كه براي دستيابي به توسعه اجتماعي پايدار به همياري تك تك افراد جامعه نياز است و تامين ارتقاي سطح سلامتي كه يكي از زيربنايي ترين ابعاد تكامل اجتماعي بشر است شايد بيش از جنيه هاي ديگر توسعه نيازمند همكاري عمومي باشد چراكه آگاهي , احساس مسئوليت و اقدام عملي فرد فرد افراد براي تامين سلامت عمومي ضروريست . اگر ارتقاي سلامت بعنوان تلاشي مشترك و مضاعف در آيد و ايده مشاركت جامعه بعنوان اصل اساسي در ارتقاي سلامت باشد در اين صورت گروههاي جامعه يك جايگاه مركزي محسوب شده و بعنوان منبعي مهم در روند توانا سازي مردم جهت افزايش كنترل در امور خود و بهبود سلامت شان به حساب خواهند آمد وبسياري ازمشكلاتي كه مردم درراه بهبود سلامت خود با آن روبرو هستند هنگامي مي توانند رفع شوند كه مردم براي بهبود آنها با يكديگر كار كنند .

از طرف ديگر براي تامين و ارتقاي سلامت فرد و جامعه نيازمند ايجاد قدرت مديريت و تصميم گيري صحيح در تمام افراد جامعه است به عبارت ديگر تازمانيكه مردم نتواند عوامل مؤثر بر سلامتي خود را شناسائي و كنترل نمايند تامين و ارتقاي سلامت در مفهوم كلي آن دست يافتني نخواهد بود بنابر اين مشاركت مردم در سلامت ازجمله مسايل مهمي است كه هنگام با اقدامات دولت بايد تشويق و ترويج گردد. وگروههاي جامعه ومؤسسات مختلف در اين زمينه مي تواند نقش كليدي بعنوان هماهنگ كننده , تسهيل كننده و عامل تغيير داشته باشند

مربيان آموزش سلامت بسيج سازندگي در عرصه سلامت جامعه پيشتازان اين همياري عمومي هستند كه مي توانند در راه توانمندسازي مردم و جلب مشاركت آنها در تامين و ارتقاي سطع سلامتي جامعه نقش كليدي داشته و در برابر مشكلات موجود محله شان احساس مسئوليت نموده و اين مشكلات رابادست اندركاران اجرايي و همكاران خود و مردم در ميان گذاشته وبراي آنها چاره اي بيانديشند وسعي دارندحقايق اساسي مورد نيازبراي رسيدن به سلامتي فردي , خانوادگي واجتماعي رابه خوبي فرابگيرند وبراي انتقال اين دانستنيهاي حياتي به مردم چه كسي بهتر از مربيان آموزش سلامت كه پس ازيادگيري صحيح وعميق مفاهيم بهداشتي آنهارا به زبان خود مردم منتقل كنند

اميد است كه ازاين رهگذر بتوان شاهدشكوفاي غنچه هاي نشاط , طراوت , شادابي و سرافرازي آحاد مردم در استان بوده و نتايج ارزشمند اين حركت زيبا وآينده ساز بتواند ميراث خوبي براي تمام نسل هاي آينده بوده باشد .

 آموزش بهداشت