فلوچارتها

بنام خداوند بخشنده مهربان

طرح رابط مربي سلامت ( بسيج سازندگي )

چارت رابطين ومربيان بسيج سازند گي در عرصه سلامت جامعه

فلوچارت بسيج سازندگي و رابط سلامت در پايگاه هاي مقاومت

 آموزش بهداشت