شرایط مسئولین رابطین

بنام خداوند بخشنده مهربان

طرح رابط مربي سلامت ( بسيج سازندگي )

شرايط مسئولين رابطين منطقه بسيج سازندگي در عرصه سلامت

با توجه به اهميت و نقش رابطين مربي حوزه ها و پايگاههاي مقاومت بسيج در امر آموزش و ارتقاء سلامت در حوزة جغرافيايي تحت پوشش پايگاه ، در انتخاب رابط مربي سلامت بايستي ويژگيهاي اخلاقي ، علمي ، فرهنگي و اجتماعي افراد مورد توجه قرار گرفته و دقت كافي در آن به عمل آيد . براين اساس رعايت شرايط زير در انتخاب اين افراد ضروري و الزامي است :

1- داشتن تحصيلات مورد قبول ؛

الف ، براي رابطين مربي حوزه ها حداقل تحصيلات ليسانس و ترجيحاً رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي ، علوم اجتماعي ، روانشناسي و علوم تربيتي و دانشجويان رشته هاي مزبور

ب : براي رابطين مربي پايگاهها ي مقاومت حداقل تحصيلات ديپلم ترجيحاً رشته هاي علوم تجربي و انساني

2- نيروي بسيجي فعال ( حداقل دوسال سابقة حضور در پايگاه و فعاليت هاي بسيج ) رابط مربي حوزه ها در صورت امكان ترجيحاً از نيروهاي رسمي انتخاب شود .

3- داشتن علاقه و وقت كافي جهت شركت و اجراي برنامه هاي مورد انتظار

4-داشتن مقبوليت اجتماعي

5- داشتن مهارتهاي ارتباط اجتماعي و توانايي ادارة جلسات آموزشي و ارائة مباحث به صورت سخنراني ، پرسش و پاسخ و بحث هاي مشاركتي

6- داشتن انگيزة لازم براي انجام فعاليت هاي داوطلبانه و ايثارگرانه در بسيج سلامت

 

شرح وظايف مسئولين رابطين منطقه بسيج سازندگي در عرصه سلامت

1) شركت در كميته هاي تشكيل شده مركز بهداشت استان و بسيج سازندگي در عرصه سلامت

2) بررسي و تصويب برنامه هاي طراحي و پيشنهادي نواحي

3) حمايت و پشتيباني اجرائي و عملياتي برنامه هاي مصوب كميته ها

4) تعيين اعضاي رابطين نواحي

5) شركت فعال در كلاس هاي آموزشي

6) پايش و كنترل روند اجراي برنامه هاي مصوب وابلاغي

7) جمع آوري, جمع بندي وارسال آمار عملكرد منطقه به مركز بهداشت استان

 

شرح وظايف مسئولين رابطين امداد ، بهداشت نواحي بسيج

1- شركت در كميته هاي تشكيل شده ناحيه بسيج سازندگي در عرصه سلامت

2- بررسي و تصويب برنامه هاي پشنهادي حوزه ها

3 - اولويت بندي برنامه هاي پيشنهادي حوزه ها وارسال آن به منطقه

4- حمايت وپشتيباني اجرائي و عملياتي برنامه هاي مصوب كميته ها

5- تعيين اعضاي رابطين حوزه ها

6- شركت فعال در كلاس هاي آموزشي

7- تهيه برنامه زمانبندي اجرائي برنامه هاي حوزه ها

پايش و كنترل روند اجراي برنامه هاي مصوب وابلاغي

9-جمع آوري, جمع بندي وارسال آمار عملكرد ناحيه به منطقه

 

شرح وظايف مربيان رابط امداد – بهداشت حوزه بسيج

 

1- شركت در كميته هاي تشكيل شده حوزه بسيج سازندگي در عرصه سلامت

2- بررسي و تصويب برنامه هاي پشنهادي پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش

3- اولويت بندي برنامه هاي پيشنهادي پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش وارسال آن به ناحيه مربوطه

4- حمايت وپشتيباني اجرائي و عملياتي برنامه هاي مصوب كميته ها

5- تعيين اعضاي رابطين پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش

6-شركت فعال در كلاس هاي آموزشي

7-تهيه برنامه زمانبندي اجرائي برنامه هاي پايگاه هاي مقاومت تحت پوشش

8-پايش و كنترل روند اجراي برنامه هاي مصوب وابلاغي

9- جمع آوري, جمع بندي وارسال آمار عملكرد حوزه به ناحيه مربوطه

 

شرح وظايف مربيان رابط امداد– بهداشت پايگاه هاي مقاومت بسيج

 

1-شركت در كميته هاي تشكيل شده حوزه مربوطه

2-بررسي و تصويب برنامه هاي پشنهادي تيم هاي پايگاه مقاومت

3-اولويت بندي برنامه هاي پيشنهادي تيم هاي پايگاه مقاومت وارسال آن به حوزه مربوطه

4-تهيه برنامه اجرائي و عملياتي با توجه به اولويت بندي در پايگاه مقاومت

5-حمايت وپشتيباني اجرائي و عملياتي برنامه هاي مصوب كميته ها

6-تعيين اعضاي تيم هاي سلامت پايگاه مقاومت

7 - تشكيل تيم هاي سلامت در پايگاه مقاومت

8 - شركت فعال در كلاس هاي آموزشي

9 - همكاري با مركز بهداشتي درماني تحت پوشش

10- تهيه برنامه زمانبندي اجرائي برنامه هاي پايگاه مقاومت تحت پوشش

11- پايش و كنترل روند اجراي برنامه هاي مصوب وابلاغي

12- جمع آوري, جمع بندي وارسال آمار عملكرد به ناحيه مربوطه

برچسب ها : 

 آموزش بهداشت