اهداف

بنام خداوند بخشنده مهربان

طرح و برنامه بسيج سازندگي در عرصه سلامت جامعه

هدف نهايي :

توانا سازي مردم از طريق فرهنگ سازي و ارتقاء شيوه زندگي ( Life StyLe) در جهت ارتقاء سلامت جامعه

اهداف اختصاصي :

* ارتقاي آگاهي و دانش بهداشتي در ميان آحاد مردم وبسيجيان نسبت به عادات سلامت زا وخطر ساز در سلامتي

* بهبود واصلاح باور ها ونگرش مردم وبسيجيان نسبت به عادات سلامت زا وخطر ساز در سلامتي

* ترويج وتقويت رفتارهاي سلامت زا در ميان بسيجيان و خانواده آنها

* ارتقاء فرهنگ خود مراقبتي ( Seif Care) در بين بسيجيان و خانواده آنها

 آموزش بهداشت