فعاليت ها

*توجيه فرماندهان نواحي مقا ومت بسيج وكارشناسان فني بسيج سازندگي , معاونت بهداشتي وكارشناسان آموزش سلامت شهرستانها

*تعيين اعضاي كميته سياست گذاري وبرنامه ريزي در استان و شهرستانها

*تعيين اولويت هاي طرح جهت اجرا در شهرستانها

*انتخاب ومعرفي مربيان بسيج سلامت از حوزه ها وپايگاههاي مقاومت توسط كارشناس فني نواحي مقاومت بسيج سازندگي در شهرستانها

*برگزاري دوره هاي آموزشي براي مربيان بسيج سلامت توسط كارشناسان مركز بهداشت شهرستانها

*  برگزاري جلسات آموزشي (آموزش همگاني ) براي بسيجيان وخانواده آنها توسط مربيان بسيج سلامت وكارشناسان مركز بهداشت و مراكز بهداشتي درماني وبهورزان خانه هاي

       بهداشت شهرستان

*  تهيه بسته هاي آموزشي و ارسال آن به مربيان بسيج سلامت در راستاي توانمند سازي آنان

*  پايش وارزشيابي برنامه ها به طور مشترك توسط كارشناس فني بسيج سازندگي وكارشناس آموزش سلامت شهرستانها

*مستندسازي عملكرد شهرستان وارسال آن به استان توسط كارشناس فني بسيج سازندگي وكارشناس آموزش سلامت شهرستانها

 آموزش بهداشت